Denna webbplats riktar sig till allmänheten och sjukvårdspersonal i Sverige.

Upphovsrätt

Juridisk information

Denna sida (samt de dokument som sidan hänvisar till) redogör för de villkor som reglerar din användning av vår webbplats som gäst eller registrerad användare ("Användarvillkor"). Läs noga igenom dessa användarvillkor innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen visar du att du godkänner användarvillkoren och att du går med på att följa dem. Om du inte godtar användarvillkoren ber vi dig avstå från att använda webbplatsen. Nedladdning och användning av RSS-flöden från webbplatsen regleras av våra licensvillkor för RSS-flöden. Nedladdning och användning av digitalt ljud- och/eller videoinnehåll och/eller poddsändningar från webbplatsen regleras av våra licensvillkor för poddsändningar. I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och licensvillkoren för RSS-flöde och/eller poddsändningar har dessa användarvillkor företräde.

Information om oss

Denna webbplats drivs av AstraZeneca (det vill säga följande juridiska personer i följande länder: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland och AstraZeneca AS i Norge) ("vi", "vår" och "oss"). Våra adresser i Sverige, Danmark, Finland och Norge finns här https://www.astrazeneca.com/our-company/contact-us.html

Ansvarsfriskrivning

Även om vi har iakttagit all rimlig omsorg vid sammanställandet av webbplatsen, är vi inte ansvariga för någon åtgärd som en person eller organisation vidtar som direkt eller indirekt grundar sig på information som finns på eller är tillgänglig via webbplatsen, oavsett om informationen tillhandahålls av oss eller av tredje part. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som rådgivning eller rekommendationer, och webbplatsen bör inte ligga till grund för några beslut eller åtgärder. På grund av den kontinuerliga medicinska utvecklingen kan informationen på denna webbplats inte alltid hållas helt aktuell, och därför tillhandahålls all information i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OCH GÖR INGA ÅTAGANDEN, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSER (INKLUSIVE BLAND ANNAT INNEHÅLLETS AKTUALITET, RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT DE RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDANDET AV WEBBPLATSEN ÄR FELFRIA ELLER TILLFÖRLITLIGA). Du går med på att användningen av information som du får eller laddar ned genom webbplatsen sker efter ditt eget val och på egen risk. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta underförstådda garantier, varför ovanstående inte gäller i dessa jurisdiktioner. Ingen information på webbplatsen är avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning och vi kan inte besvara oombedd e-post om personliga hälsofrågor. Informationen om produkterna som nämns på webbplatsen kan variera mellan olika länder. Patienter och hälsovårdspersonal bör konsultera lokala medicinska källor och tillsynsmyndigheter för information som lämpar sig för deras land. DU MÅSTE RÅDGÖRA MED YRKESUTBILDAD HÄLSOVÅRDSPERSONAL INNAN DU VIDTAR NÅGON ÅTGÄRD I SAMBAND MED ETT SPECIFIKT PROBLEM ELLER ÄMNE SOM DET FINNS INFORMATION OM PÅ WEBBPLATSEN. Ingenting på webbplatsen ska anses utgöra en inbjudan att investera eller på annat sätt handla i aktier, depåbevis (ADR) eller andra värdepapper i AstraZeneca PLC. Det faktiska resultatet och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från prognoser, åsikter eller förväntningar som uttrycks på webbplatsen, och den historiska utvecklingen av priset på värdepapper får inte tas som vägledning för den framtida utvecklingen.

Vårt ansvar

I den utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig AstraZeneca, andra medlemmar i koncernen (se nedan) och tredje parter som är anknutna till oss, uttryckligen ansvar för följande:

  • Alla villkor, garantier och andra bestämmelser som på annat sätt kan vara underförstådda genom lag, sedvanerätt eller billighetsrätt; och
  • Allt ansvar för direkt, indirekt eller konsekventiell förlust eller skada som en användare lider i förbindelse med vår webbplats eller i förbindelse med användning, oförmåga till användning eller resultat av användning av vår webbplats, webbplatser som länkar till den och material som lagts upp på den, inklusive bland annat allt ansvar för (i) förlorad inkomst eller intäkt, (ii) förlust av affärer, (iii) förlorade vinster eller kontrakt, (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av data, (vi) förlorad goodwill, (vii) förspilld lednings- eller kontorstid; och (viii) alla andra slags förluster eller skador, oavsett hur de uppkommer och oavsett om de orsakas av skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om de varit förutsebara.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som beror på försumlighet från vår sida och inte heller vårt ansvar för missvisande framställning i bedrägligt syfte eller annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas.

Vi garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott och felfritt, att fel korrigeras eller att webbplatsen eller servern som den ligger på är fria från virus eller buggar.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till webbplatsen, inklusive bland annat alla dokument, filer, texter, bilder, RSS-flöden, ljudfiler, poddsändningar, videofiler, flashdemonstrationer, grafik, enheter och kod som den innehåller och webbplatsens allmänna "utseende och känsla" ägs av AstraZeneca, dess närstående enheter (se nedan) eller dess tredjepartsleverantörer. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och avtal i hela världen. Alla rättigheter förbehålls.

Du har rätt att göra enstaka kopior och skriva ut utdrag eller dokument från webbplatsen (utom innehåll som identifieras som tillhörande tredje part) för ditt personliga icke-kommersiella bruk under förutsättning att kopian eller utskriften har kvar alla meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt samt eventuella förbehåll. Inga namn, logotyper och varumärken som tillhör AstraZeneca får användas eller mångfaldigas utan skriftligt medgivande i förväg.

Utöver vad som ovan angetts är det förbjudet att mångfaldiga hela eller delar av denna webbplats i någon form, inklusive inramning, skapa härledda verk baserade på webbplatsen och/eller dess innehåll eller införliva innehållet i andra webbplatser, elektroniska söksystem eller publikationer. Du får inte använda diagram, illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik åtskilt från tillhörande text.

Vi kan inte garantera att du har någon rätt att använda innehåll som tredje part äger och gjort tillgängligt på webbplatsen, och du måste skaffa tillstånd från denna tredje part innan du använder eller laddar ned innehållet. Innehåll som är upphovsrättsskyddat får inte ändras, och inte heller får något meddelande om författare eller upphovsrätt som finns i materialet ändras utan att nödvändiga medgivanden inhämtats i förväg.

Bortsett från ovanstående begränsade tillåtelse bör ingenting på denna webbplats tolkas som ett medgivande av några andra rättigheter eller tillstånd.

Alla produktnamn som webbplatsen hänvisar till är varumärken som tillhör AstraZeneca eller närstående enheter, utom de märken som anges tillhöra andra företag, och alla rättigheter förbehålls.

Rätt att använda information som användaren tillhandahåller

När du skickar in material till webbplatsen (inklusive personlig information, know-how, kommentarer, idéer, frågor, tekniker, sammanfattningar med mera) går du med på (i) att detta material inte betraktas som konfidentiellt (ii) att du inte har exklusiv rätt till materialet och (iii) att du ger oss oåterkallelig, världsomspännande, evig, royaltyfri, icke-exklusiv rätt att använda, röja, kopiera, modifiera, anpassa, offentliggöra och översätta materialet delvis eller i sin helhet för vilket som helst ändamål och utan begränsning. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande och utan förvarning ta bort eller radera allt material som du skickar in för att läggas upp på webbplatsen. Vi har också rätt att röja din identitet för tredje part som hävdar att något material som är postat eller uppladdat av dig till vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till integritet.

Virus, hackning och andra brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt farligt. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där webbplatsen ligger eller en server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte angripa webbplatsen med en DoS-attack (Denial of Service) eller DDoS-attack (Distributed Denial of Service).

Överträdelse av denna bestämmelse kan vara en brottslig handling. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till behöriga rättsvårdande myndigheter och vi kommer att samarbeta med myndigheterna genom att avslöja din identitet för dem. Om du gör dig skyldig till en sådan överträdelse upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakas av distribuerade DoS-attacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina dataprogram, data eller annat material som du äger på grund av att du använder webbplatsen eller laddar ned material från webbplatsen eller någon annan webbplats som är länkad till den. I enlighet med god datased bör du viruskontrollera allt material och/eller innehåll som du kommit åt och/eller laddat ned från webbplatsen med hjälp av kommersiellt tillgänglig, uppdaterad programvara för viruskontroll.

Tredje parts webbplatser och innehåll

Denna webbplats kan innehålla material som ägs av tredje part (t.ex. artiklar, bildbibliotek, dataströmmar eller abstracts) och kan också innehålla hypertextlänkar till webbplatser som ägs av tredje part. Vi tillhandahåller tredjepartsinnehållet och länkarna som en service till våra användare. Länkarna ges enbart som information. Vi har ingen kontroll över tredje parts webbplatser eller innehåll som hänvisas till, nås från eller är tillgängligt på denna webbplats, och därför kan vi varken stödja, sponsra, rekommendera eller på något annat sätt ta ansvar för tredje parts webbplatser eller innehåll eller för dessa webbplatsers tillgänglighet. I synnerhet åtar vi oss inget ansvar på grund av påståenden att innehåll som ägs av tredje part (oavsett om det är publicerat på denna eller någon annan webbplats) kränker någon persons immateriella rättigheter och vi tar inte heller något ansvar för information eller åsikter på tredje parts webbplatser eller innehåll.

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande. Alla ändringar i detta juridiska meddelande träder i kraft nästa gång du kopplar upp dig till webbplatsen. Utan hinder av ovanstående har vi ingen skyldighet att hålla webbplatsen uppdaterad.

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta oss med hjälp av följande lokala kontaktinformation:

Med "AstraZeneca" och "Koncernen" avses AstraZeneca (det vill säga följande juridiska personer i följande länder: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland och AstraZeneca AS i Norge) och dess närstående enheter. I dessa användarvillkor betyder "närstående enheter" ett företag eller en annan affärsenhet som tid efter annan kontrollerar, kontrolleras av eller kontrolleras gemensamt med AstraZeneca. Med "kontroll" avses direkt eller indirekt ägande av (i) femtio procent (50 %) eller mer av röstberättigade aktier eller röstetalet i aktiebolaget eller enheten; eller (ii) femtio procent (50 %) eller mer av intresset i vinsten eller inkomsten i en annan affärsenhet än aktiebolag; eller (iii) jämförbart intresse i handelsbolag.

Publicerat 2011-11-30