Rapportering av biverkningar: Personuppgiftspolicy för personer
under 16 år

VILKA VI ÄR

Vi är AstraZeneca AB, Astraallén, 151 85 Södertälje, Sverige. Vi kallar oss själva ”AstraZeneca”, ”Vi” ”Oss”, ”Vår”) och Vi är mottagare av all information som du skickar till Oss genom att du fyller i formulär på Vår hemsida och lämnar in din rapport.

Vi kan komma att uppdatera denna Personuppgiftspolicy. Vi ber därför dig att då och då läsa igenom denna Personuppgiftspolicy för att försäkra dig om att du har den senaste informationen om hur Vi hanterar dina personuppgifter. Vi kommer självklart att informera dig om alla ändringar där Vi är förpliktade att göra det.

Även om du har möjlighet att på egen hand skicka in en biverkningsrapport, uppmuntrar Vi dig som är under 16 år att om det är möjligt diskutera dina symptom och biverkningar av Våra läkemedel som du har upplevt eller misstänkt att du har med dina föräldrar/vårdnadshavare eller din läkare, som kan skicka in en rapport åt dig. Vi ber dig att göra detta eftersom informationen som en vuxen (särskilt en läkare) kan ge kan innehålla viktiga slutsatser och argument som du som ung person kanske inte förstår korrekt eller kan missförstå. Dessutom innebär inskickandet av en biverkningsrapport på egen hand att du delar med dig av information om dig själv (personuppgifter) där vissa uppgifter kan vara väldigt speciella eller mycket känsliga eftersom de rör din hälsa. Vi uppskattar möjligheten att få förstahandsinformation från Våra unga patienter, men Vi är samtidigt måna om dina personuppgifter och vill att du ska förvara dem på ett säkert sätt. Med denna Personuppgiftspolicy vill Vi beskriva vilka personuppgifter Vi kan komma att samla in från dig och hur de kan komma att användas, om du väljer att skicka in en rapport på egen hand.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Som en följd av att du fyller i Vår digitala rapporteringsmall kan Vi komma att samla in följande personuppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress
 • Ditt födelsedatum
 • Om du är kille eller tjej
 • Din beskrivning av hur den medicin som du har tagit fick dig att må, Vi kallar dem biverkningar som du har upplevt, när dessa biverkningar uppstod och hur länge du känt av dem
 • Din beskrivning av den AstraZeneca-medicin som du har tagit (dess namn, färg, form och andra uppgifter), orsaken till att du tog medicinen, hur mycket medicin du tog och hur ofta du tog den, och start- och slutdatum för den tid du tagit medicinen
 • Annan information som du väljer att ge Oss

Därför kommer vissa av beskrivningarna som du skickar Oss i samband med rapporten att innehålla information om din hälsa och denna information kallas för en speciell eller känslig personuppgift gällande dig.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behöver informationen du ger Oss eftersom Vi måste följa en särskild lag. Denna lag finns för att se till att Våra mediciner är av bra kvalitet och är säkra för människor att använda. Enligt denna lag måste Vi rapportera om det finns några biverkningar som kan kopplas till användningen av Våra mediciner. Som en del av detta kan Vi behöva kontakta dig om Vi behöver ytterligare information om biverkningen du har rapporterat samt för att ge dig återkoppling, i fall du begärt det. Om du inte ger dina personuppgifter till Oss, kan Vi inte spåra biverkningen du har rapporterat eller återkoppla till dig.

I vissa fall kan Vi behöva behandla sådan information som lämnats av dig för att skydda Våra rättigheter (legitimt intresse) kopplade till Våra mediciner om Vi behöver försvara dessa i domstol.

HUR VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER:

Vi får inte spara dina personuppgifter för alltid. AstraZeneca kommer att lagra dina personuppgifter i enlighet med lokala lagar och företagets lagringspolicy, som du kan läsa här: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav, eller för att försvara rättsliga krav. När dina personuppgifter inte längre behövs för dessa syften kommer de att raderas på ett säkert sätt. Detta kan innebära att dina personuppgifter lagras av AstraZeneca under ett antal år, beroende på syftet och Vårt behov av att behandla uppgifterna.

VEM KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan överföras till lokala och/eller utländska tillsynsorgan och andra bolag inom AstraZeneca-koncernen i enlighet med de syften som anges i denna policy. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom: konsulter i syfte att se till att Vi uppfyller Våra skyldigheter; myndigheter, advokater eller andra som Vi behöver dela dina uppgifter med för att uppfylla lagkrav eller om Vi mottagit ett rättsligt krav; eller till en köpare av AstraZeneca om Vi säljer eller ingår ett samarbete avseende hela eller delar av Vår verksamhet.

Vänligen notera att personuppgifter som identifierar dig som patient endast kommer vara tillgängligt för AstraZenecas grupp för patientskydd i det land där du bor och ett litet antal IT-tekniker som tillhandahåller globalt stöd för det datorsystem där AstraZeneca förvarar personuppgifter. AstraZeneca raderar allt som kan identifiera en patient (t.ex. ditt namn eller adress) innan uppgifterna används utanför den lokala gruppen för patientskydd eller IT-teknikerna, det vill säga Vi kan komma att använda uppgifterna men andra personer kommer inte veta att uppgifterna handlar om dig. Information som är viktig för den medicinska bedömningen av en rapport, såsom ålder och kön, kan komma att överlämnas till regeringen eller statliga organ så att Vi kan uppfylla Våra rättsliga skyldigheter.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR:

AstraZeneca-bolag eller tredje parter som Vi delar dina uppgifter med kan vara etablerade var som helst i världen, inklusive länder där dina personuppgifter inte har ett lika starkt skydd som i det land där du bor. AstraZeneca kommer att följa lokala integritetsskyddskrav samt företagets interna globala integritetsskyddsregler. AstraZeneca kommer vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i enlighet med de regler som gäller i ditt land, från vilket personuppgifterna överförs. När dina personuppgifter överförs till ett annat land kommer Vi endast att dela med Oss av dina personuppgifter om personen i fråga behöver dem för att utföra sitt jobb och i enlighet med villkor som beskrivs i AstraZenecas bindande företagsbestämmelser (vilka du kan hitta här) eller EU:s standardavtalsklausuler. Du kan ha rätt att på begäran erhålla en kopia av AstraZenecas bindande företagsbestämmelser och/eller AstraZenecas standardavtalsklausuler genom att kontakta AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER:

Vi lagrar din information på en dator. Det sker strikta kontroller av vem som kan se dina personuppgifter. Vi har även sekretess- och säkerhetspolicyer som säkerställer, så långt det är möjligt, integriteten och säkerheten för all information Vi hanterar, inklusive dina personuppgifter.

Mer information om hur AstraZeneca uppfyller sina skyldigheter för integritetsskydd finns i Vår interna globala integritetsstandard

DU HAR RÄTTIGHETER:

Du och/eller dina föräldrar/vårdnadshavare kan kontakta AstraZeneca här: www.astrazenecapersonaldataretention.com när som helst för att

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • rätta eventuella fel eller för att begära borttagande av dessa fel
 • begära att Vi begränsar användandet av dina personuppgifter
 • motsätta dig viss användning av dina personuppgifter

Om en sådan begäran innebär att AstraZeneca eller dess dotterbolag skulle bryta mot lagar, förordningar eller uppförandekoder, kan det dock vara så att AstraZeneca inte kommer att kunna tillmötesgå din begäran. Du kan dock fortfarande kräva att Vi begränsar fortsatt behandling av dina personuppgifter.

På AstraZeneca arbetar en person som kallas för dataskyddsombud. Den här personen är ansvarig för övervakningen av AstraZenecas skyldigheter gällande personuppgiftsbehandling. Du kan kontakta dataskyddsombudet på privacy@astrazeneca.com; eller c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter. Om AstraZenecas behandling av dina personuppgifter omfattas av EU-lagstiftningen (till exempel om du bor i ett EU-land) kan du också lämna in klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten i det land där du bor. Du finner den relevanta tillsynsmyndigheten och kontaktuppgifter till denna på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.