Hlásenie nežiaducich účinkov: Upozornenie o ochrane osobných údajov pre osoby mladšie ako 16 rokov

KTO SME

Sme AstraZeneca AB, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1 (nazývame sa “AstraZeneca”, “My”, “Nás”, “Naša”) a sme príjemcom akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete vyplnením formulára na našich webových stránkach a odoslaním hlásenia.

Z času na čas môžeme zmeniť znenie oznámenia o ochrane osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste si oznámenie o ochrane osobných údajov z času na čas skontrolovali, aby ste poznali najnovšiu verziu, ktorá sa vzťahuje na vaše osobné údaje. Budeme vás samozrejme informovať o všetkých uskutočnených zmenách, pri ktorých sa to vyžaduje.

Napriek možnosti nahlásiť nežiaduci účinok sám za seba, ak ste osoba mladšia ako 16 rokov dôrazne vám odporúčame vaše príznaky a vedľajší účinok/vedľajšie účinky, ktorý/é ste zaznamenali pri (po)užívaní našich liekov alebo na ktoré máte podozrenie, prediskutovať s vašim rodičom/zákonným zástupcom alebo svojim lekárom, ktorý môže podať správu vo vašom mene.

Žiadame vás o to, pretože niekedy informácie, ktoré poskytne dospelý (najmä lekár) môžu obsahovať užitočné závery a argumenty, ktoré vy ako mladý človek nemusíte správne chápať alebo môžete nesprávne interpretovať.

Okrem toho, tým že podáte hlásenie sami, poskytujete nám o sebe informácie (osobné údaje) a niektoré z týchto údajov môžu byť veľmi špecifické alebo citlivé, pretože sa týkajú vášho zdravotného stavu. Oceňujeme, že máme možnosť získať informácie z prvej ruky od našich mladých pacientov, ale staráme sa o vaše osobné údaje a chceme aby ste ich uchovávali v bezpečí. Týmto upozornením o ochrane osobných údajov vám chceme vysvetliť aké osobné údaje môžeme o vás zhromažďovať a ako ich budeme spracovávať v prípade, že sa rozhodnete vyplniť formulár sami.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Ako súčasť vyplňovania nášho online formulára môžeme o vás zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše meno
 • Vašu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu
 • Váš dátum narodenia
 • Informáciu či ste chlapec alebo dievča
 • Váš opis toho, ako ste sa cítili po (po)užití nášho lieku. My to nazývame vedľajší účinok/vedľajšie účinky, ktoré ste zaznamenali; kedy začali a ako dlho ste ich pociťovali.
 • Váš opis lieku od spoločnosti AstraZeneca (názov, farbu, formu, ostatné detaily), ktorý ste (po)užívali, prečo ste ho (po)užívali, koľko lieku ste (po)užívali a ako často ste ho (po)užívali, kedy ste začali liek (po)užívať a ako dlho ste liek (po)užívali
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť

Niektoré opisy, ktoré poskytnete v súvislosti s vašim hlásením, môžu preto obsahovať informácie o vašom zdravotnom stave a tieto informácie sa nazývajú špecifické alebo citlivé osobné údaje.

AKO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie ktoré nám poskytnete, potrebujeme aby sme splnili špecifické legislatívne požiadavky. Táto legislatíva zaisťuje, že naše lieky majú dobrú kvalitu a sú bezpečné pre ľudí. Súčasťou tejto legislatívy je aj povinnosť hlásiť akékoľvek vedľajšie účinky súvisiace s (po)užívaním našich liekov.

Ako súčasť toho, že ste nám poskytli tieto informácie je možné, že vás budeme kontaktovať v prípade potreby ďalších informácii o nežiaducom účinku, ktorý ste nahlásili a tiež, ak si vyžiadate, budeme vás kontaktovať za účelom poskytnutia spätnej väzby. Ak nám osobné údaje neposkytnete, pravdepodobne nebudeme môcť sledovať nežiaducu udalosť, ktorú ste nahlásili, ani vám poskytnúť spätnú väzbu.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že vami poskytnuté informácie budeme používať aby sme ochránili naše práva (legitímny záujem) v súvislosti s našimi liekmi pre prípad, že by boli súčasťou obhajoby pri súdnom spore.

AKO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje nemôžeme uchovávať natrvalo. Spoločnosť AstraZeneca bude uchovávať vaše osobné údaje v súlade s lokálnou legislatívou a našimi pravidlami pre uchovávanie údajov, ktoré sú opísané tu: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Vaše údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to nevyhnutné pre dodržanie našich legálnych požiadaviek alebo obhajobu našich právnych nárokov.

V prípade, že vaše osobné údaje už nie je z tohto hľadiska nevyhnutné uchovávať, budú bezpečne vymazané. Toto môže znamenať, že vaše osobné údaje bude spol. AstraZeneca uchovávať niekoľko rokov, v závislosti od účelu a potreby ich spracovávania.

KTO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Vaše osobné údaje môžu byť, pre dôvody opísané v tomto oznámení, ďalej poskytnuté lokálnym a/alebo zahraničným regulačným autoritám a ďalším spoločnostiam skupiny AstraZeneca. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s niektorými tretími stranami, ako sú konzultanti, ktorí preverujú či spĺňame naše povinnosti; alebo s úradmi, právnikmi alebo inými osobami, s ktorými potrebujeme zdieľať vaše údaje s cieľom splniť zákonné požiadavky alebo v prípade (súdneho) sporu; alebo s kupujúcim spol. AstraZeneca, ak predávame alebo naviažeme spoluprácu pre časť alebo všetky typy našej obchodnej činnosti.

Ak vaše údaje uchováva spol. AstraZeneca osobné údaje, ktoré identifikujú pacienta, sa budú zobrazovať len zamestnancom z oddelenia bezpečnosti liekov spol. AstraZeneca a len v krajine odkiaľ pacient pochádza a malému počtu administrátorov, ktorí poskytujú globálnu podporu v počítačovom systéme kde spol. AstraZeneca uchováva osobné údaje. Spol. AstraZeneca odstráni všetky identifikátory pacienta (napr. vaše meno alebo adresu) pred použitím alebo zdieľaním údajov mimo lokálneho tímu oddelenia bezpečnosti liekov alebo administrátorov systému atď.. Stále môžeme zdieľať niektoré vaše údaje ale ďalšia osoba nebude vedieť, že sú to vaše údaje. Informácie, ktoré sú dôležité pre medicínske posúdenie hlásenia, ako je vek a pohlavie, môžu byť zverejnené pre vládne alebo štátne orgány v záujme súladu s našimi zákonnými povinnosťami.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV:

Pobočky spol. AstraZeneca a tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, môžu byť lokalizované kdekoľvek vo svete vrátane krajín, ktoré nemusia poskytovať rovnakú právnu úroveň ochrany osobných údajov ako v domovskej krajine. Spol. AstraZeneca sa bude riadiť lokálnymi požiadavkami na ochranu údajov a vlastnými globálnymi smernicami a uplatní potrebné záruky podľa platných právnych predpisov krajiny, ktorá bude takýto prenos údajov realizovať. Bez ohľadu na to, do akej krajiny prenášame vaše osobné údaje, budeme sa striktne riadiť pravidlom „iba nevyhnutné“ v súlade s príslušnými smernicami (ako sú Záväzné Korporátne Pravidlá spoločnosti AstraZeneca (nižšie v texte) a Štandardné Zmluvné Doložky EÚ). Vy ste oprávnený obdržať kópie Záväzných Korporátnych Pravidiel spol. AstraZeneca a/alebo Štandardných Zmluvných Doložiek EÚ spol. AstraZeneca ich vyžiadaním na privacy@astrazeneca.com.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Informácie o vás sú uložené v počítači. Sú nastavené prísne pravidlá určujúce, kto môže vidieť vaše údaje. Máme tiež zavedené dobré pravidlá ochrany súkromia a bezpečnosti, ktoré majú zabezpečiť, pokiaľ je to v rozumnej miere možné, bezpečnosť a integritu všetkých našich informácií, vrátane vašich osobných údajov.

Viac informácií o tom, ako spol. AstraZeneca zabezpečuje súlad s požiadavkami na ochranu osobných údajov sa dozviete v našich interných globálnych štandardoch o ochrane súkromia

MÁTE PRÁVA

Vy a/alebo váš rodič/zákonný zástupca môžete kedykoľvek kontaktovať spoločnosť AstraZeneca na: www.astrazenecapersonaldataretention.com a vyžiadať si:

 • prístup k vašim osobným údajom,
 • opraviť nesprávne údaje alebo vyžiadať si vymazanie nesprávnych údajov,
 • vyžiadať si obmedzenie spracovávania vašich údajov,
 • ohradiť sa voči niektorým typom spracovávania vašich osobných údajov.

Ak by takáto žiadosť mala za následok, že spol. AstraZeneca alebo jej pobočky by mali porušiť zákonné povinnosti, nariadenia alebo stanovené postupy môže sa stať, že AstraZeneca nevyhovie úplne vašej žiadosti, ale stále budete môcť požiadať, aby sme obmedzili používanie vašich osobných údajov na ďalšie spracovanie.

Osoba v spol. AstraZeneca nazývaná “úradník pre ochranu údajov” je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním zákonov o ochrane údajov v spol. AstraZeneca a v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov ju môžete kontaktovať na privacy@astrazeneca.com alebo c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Veľká Británia. Ak sa na spracovanie vašich osobných údajov spol. AstraZeneca vzťahuje právo EÚ (napríklad keď žijete v jednom zo štátov Európskej únie), máte právo podať sťažnosť aj príslušnému úradu na ochranu osobných údajov vo vašej krajine. Názvy a kontaktné údaje príslušných dozorujúcich orgánov nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Posledná revízia Január 2018