Právne vyhlásenie

Na tejto stránke (a v dokumentoch, na ktoré odkazuje) sú uvedené podmienky, za ktorých môžete používať naše webové stránky ako hosť alebo registrovaný používateľ (ďalej len „podmienky používania“). Tieto podmienky používania si dôkladne prečítajte ešte predtým, než začnete používať tieto stránky. Používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania a s tým, že ich budete dodržiavať. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, naše webové stránky nepoužívajte.

Informácie o nás

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť AstraZeneca UK Limited (ďalej ako „my“, „náš“, „nám“ alebo zamlčaný podmet v prvej osobe množného čísla). Sme súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom 03674842 a naše sídlo je na adrese 2 Kingdom Street, London W2 6BD. Naše hlavné obchodné adresy sú zapísané tu. Naše IČ DPH je GB582323642.

Prístup na naše webové stránky

Prístup na naše webové stránky je povolený len dočasne a vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť alebo pozmeniť služby, ktoré poskytujeme na našich webových stránkach (pozri nižšie). Nebudeme zodpovední za to, ak naše webové stránky budú kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a akýkoľvek dlhý čas nedostupné. Čas od času môžeme registrovaným používateľom obmedziť prístup na niektoré alebo všetky naše webové stránky.

Ak si zvolíte alebo ak vám bude pridelený používateľský identifikačný kód, heslo alebo iná informácia v rámci našich bezpečnostných opatrení, musíte s nimi nakladať ako s dôvernými informáciami a nesmiete ich poskytovať žiadnej inej osobe. Máme právo zablokovať akýkoľvek používateľský identifikačný kód alebo heslo, či už si ich zvolíte sami alebo vám ich pridelíme my, ak usúdime, že ste nedodržali ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania. Súhlasíte s tým, že nás okamžite informujete, ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom prezradení alebo použití svojho používateľského identifikačného kódu a/alebo hesla.

Ste zodpovedný za prijatie všetkých potrebných opatrení, aby ste mali prístup na našu webovú stránku. Musíte sa tiež uistiť, že všetky osoby, ktoré navštevujú naše webové stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, sú oboznámené s týmito podmienkami používania a dodržiavajú ich.

Zakázané použitie

Naše stránky môžete používať len na zákonné účely. Naše stránky nesmiete používať:

 • spôsobom, ktorý je v rozpore s akýmkoľvek platným miestnym, vnútroštátnym či medzinárodným zákonom alebo predpisom,
 • spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný alebo má nezákonný či podvodný účel alebo efekt,
 • na prenos ani obstaranie prenosu nevyžiadaných či neschválených reklamných a propagačných materiálov alebo akejkoľvek inej formy reklamy (spam) a
 • na pokus o získanie neoprávneného prístupu do našich systémov alebo sietí tretích strán.

Interaktívne služby

Z času na čas môžeme na našich stránkach poskytovať interaktívne služby vrátane, okrem iného, chatovacích miestností a násteniek. V prípade, že budeme poskytovať interaktívnu službu, uvedieme jasné informácie o tom, o aký druh služby ide, či je moderovaná a aký typ moderovania sa používa (vrátane informácie o tom, či moderovanie vykonáva osoba alebo počítač).

Vyvinieme maximálne úsilie na posúdenie možných rizík, ktoré by mohli hroziť používateľom (a zvlášť deťom) z tretích strán pri používaní interaktívnej služby na našich stránkach, a na základe týchto rizík sa v každom jednotlivom prípade rozhodneme, či je vhodné danú službu moderovať (a aký typ moderovania použiť). Nie sme však povinní kontrolovať, monitorovať ani moderovať žiadnu interaktívnu službu na našich stránkach a výslovne vylučujeme zodpovednosť za stratu či poškodenie vyplývajúce z toho, že niektorý používateľ použije interaktívnu službu v rozpore s našimi obsahovými štandardmi, bez ohľadu na to, či je služba moderovaná alebo nie.

Maloleté osoby musia mať na používanie ktorejkoľvek z našich interaktívnych služieb súhlas svojich rodičov alebo zákonných zástupcov. Odporúčame rodičom, ktorí dovoľujú svojim deťom používať interaktívnu službu, aby si s nimi pohovorili o bezpečnosti na internete, keďže moderovanie nie je úplne spoľahlivé. Maloleté osoby, ktoré používajú akúkoľvek interaktívnu službu, by mali byť informované o potenciálnych rizikách, ktoré im hrozia.

Ak budeme poskytovať moderovanú interaktívnu službu, zvyčajne uvedieme spôsob, ako kontaktovať moderátora v prípade obavy alebo problému.

Obsahové štandardy

Tieto obsahové štandardy sa vzťahujú na všetky materiály, ktorými prispievate na naše stránky (príspevky) a do akejkoľvek interaktívnej služby súvisiacej s našimi stránkami. Musíte dodržiavať literu a ducha nižšie uvedených štandardov. Štandardy sa vzťahujú na každú časť ktoréhokoľvek príspevku, ako aj na celý príspevok.

Príspevky musia byť presné (ak uvádzajú fakty) a úprimné (ak uvádzajú názory). Príspevky musia byť v súlade s platnými zákonmi v Spojenom kráľovstve i v krajine, odkiaľ sú posielané.

Príspevky nesmú:

 • obsahovať materiál, ktorý hanobí akúkoľvek osobu,
 • obsahovať materiál, ktorý je obscénny, pohoršujúci, nenávistný alebo poburujúci,
 • propagovať sexuálne explicitný materiál,
 • propagovať násilie,
 • propagovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, postihnutia, sexuálnej orientácie či veku,
 • porušovať žiadne autorské právo, databázové právo či ochrannú známku inej osoby,
 • mať za pravdepodobný následok podvedenie inej osoby,
 • byť v rozpore so žiadnym právnym záväzkom voči tretej osobe, ako je napríklad zmluvný záväzok či záväzok mlčanlivosti,
 • propagovať žiadnu nezákonnú činnosť,
 • ohrozovať, zneužívať ani napádať súkromie iných osôb, spôsobovať rozrušenie, nepríjemnosti alebo zbytočný strach,
 • mať za pravdepodobný následok obťažovanie, rozrušenie, zosmiešnenie, znepokojenie ani rozčúlenie žiadnej inej osoby,
 • byť používané s cieľom vydávať sa za inú osobu alebo skresliť vašu totožnosť či vzťah s inou osobou,
 • budiť dojem, že pochádzajú od nás, pokiaľ tomu tak nie je, a
 • obhajovať, propagovať ani podporovať žiadny protiprávny čin, ako je napríklad (okrem iného) porušenie autorských práv alebo zneužitie počítača.

Pozastavenie a ukončenie

O tom, či používaním našich stránok došlo k porušeniu týchto podmienok používania, rozhodneme podľa vlastného uváženia. V prípade porušenia týchto podmienok používania môžeme prijať také opatrenia, aké uznáme za vhodné, vrátane niektorých alebo všetkých nižšie uvedených:

 • okamžité, dočasné alebo trvalé zrušenie vášho práva na používanie našej stránky,
 • okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie akéhokoľvek príspevku alebo materiálu, ktorý ste umiestnili na naše stránky,
 • vydanie varovania voči vám,
 • súdna žaloba voči vám o odškodnenie všetkých nákladov (vrátane, okrem iného, primeraných administratívnych nákladov a súdnych trov) vyplývajúcich z porušenia,
 • ďalšie právne kroky voči vám a
 • sprístupnenie informácií policajným orgánom, ak to uznáme za vhodné.

Vylučujeme zodpovednosť za akékoľvek opatrenia prijaté v reakcii na porušenie týchto podmienok používania.

Členské povinnosti

V prípade, že sa stanete členom týchto webových stránok, zaväzujete sa okamžite nás informovať o akomkoľvek nároku alebo konaní voči vám, ktoré by súviselo s používaním týchto webových stránok a, na našu žiadosť, okamžite prestať s konaním, ktoré je predmetom sťažnosti. Súhlasíte s tým, že nám okamžite oznámite prípadné zmeny svojich registračných údajov. Je vašou povinnosťou uistiť sa, že vaše registračné údaje sú aktuálne.

Svoje členstvo na týchto webových stránkach môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám to v primeranom predstihu oznámite prostredníctvom stránky www.astrazeneca.com/general-enquiries. V komunikácii by ste mali vždy jasne uviesť svoje meno, prípadné používateľské meno a prípadné registračné údaje, ako aj názov tejto webovej stránky.

Licencia na kanály RSS

Pokiaľ budete vždy dodržiavať tieto podmienky používania, udeľujeme vám odvolateľnú (kedykoľvek), nevýhradnú, osobnú, nekomerčnú, celosvetovú, neprenosnú, bezplatnú licenciu, v rámci ktorej môžete používať, zobrazovať na svojej webovej stránke a/alebo inak pridávať do vami generovaného kanála RSS akýkoľvek nami poskytovaný obsah (vrátane, okrem iného, nadpisov, aktívnych prepojení, identifikátorov zdroja, prepojení na vzájomné zdieľanie v sociálnych médiách a iných informácií, obsahu alebo materiálu, ktoré budete prijímať počas používania kanála RSS AstraZeneca) na základe toho, že sa prihlásite na odber kanála RSS AstraZeneca (ďalej len “obsah AstraZeneca”).

Táto licencia na kanály RSS sa nesmie prenášať, obnovovať, prideľovať a/ani sublicencovať žiadnej tretej strane. Všetky práva, ktoré sa výslovne neudeľujú v tejto licencii na kanály RSS, si plne vyhradzujeme my, naše pridružené spoločnosti (ako je definované nižšie) a prípadne naši poskytovatelia licencií.

Žiadne ustanovenie tejto licencie na kanály RSS vám neudeľuje právo ani licenciu na používanie ktorejkoľvek z našich ochranných známok na vašej webovej stránke alebo inde.

Používanie kanálu RSS AstraZeneca

Ak plánujete použiť akýkoľvek kanál RSS AstraZeneca na svojej webovej stránke a/alebo ako súčasť iného kanála RSS, musíte sa uistiť, že je k dispozícii jasne uvedené a funkčné prepojenie na webovú stránku, ktorá obsahuje kanál RSS AstraZeneca, a že návštevníci vašich webových stránok alebo odberatelia akéhokoľvek kanála RSS, ktorý zahŕňa kanál RSS AstraZeneca, sú informovaní, že kanál RSS AstraZeneca podlieha tejto licencii na kanály RSS. V každom prípade by ste sa mali uistiť, že je riadne uvedená informácia o zdroji obsahu kanála RSS AstraZeneca v znení „Tento obsah pochádza z webovej stránky spoločnosti AstraZeneca UK Limited www.astrazeneca.com“ a že všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv sú ponechané v pôvodnej podobe.

Používaním kanála/kanálov RSS AstraZeneca a/alebo obsahu AstraZeneca garantujete, vyhlasujete a zaväzujete sa, že žiadna stránka, na ktorej zobrazujete (alebo spôsobujete zobrazenie) kanál RSS AstraZeneca alebo akýkoľvek kanál, ktorý generujete (alebo ktorého generovanie spôsobujete) a ktorý zahŕňa kanál RSS AstraZeneca (alebo jeho časť), neznevažuje naše meno, imidž a/alebo reputáciu a zvlášť neobsahuje žiadny materiál, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva tretej strany alebo ktorý by sa vo všeobecnosti mohol považovať za porušenie našich obsahových štandardov (pozri vyššie).

Nesmiete naznačovať, či už priamo alebo nepriamo, že podporujeme alebo schvaľujeme čokoľvek, čo sa objaví na akejkoľvek webovej stránke a/alebo tvorí súčasť akéhokoľvek kanála RSS zahŕňajúceho kanál RSS AstraZeneca, vrátane (okrem iného) vášho obsahu, obsahu tretích strán, produktov, právnických osôb/subjektov a fyzických osôb. Od používateľov vašej webovej stránky a odberateľov akéhokoľvek kanála, za ktorý ste zodpovedný, nesmiete vyberať poplatky (či už priamo alebo nepriamo) za prístup k časti alebo k celému kanálu RSS AstraZeneca a/alebo obsahu AstraZeneca. Nesmiete predávať a/alebo inak komerčne využívať celkovo ani čiastočne kanál RSS AstraZeneca a/alebo obsah spoločnosti AstraZeneca.

Licencia na podcasty

Za predpokladu, že budete vždy dodržiavať tieto podmienky používania, vám udeľujeme odvolateľnú (kedykoľvek), nevýhradnú, osobnú, nekomerčnú, celosvetovú, neprenosnú, bezplatnú licenciu na sťahovanie obsahu z týchto webových stránok a používanie podcastov AstraZeneca. Táto licencia na podcasty sa nesmie prenášať, obnovovať, prideľovať a/ani sublicencovať žiadnej tretej strane. Všetky práva, ktoré sa výslovne neudeľujú v tejto licencii na podcasty, si plne vyhradzujeme my, naše pridružené spoločnosti a prípadne poskytovatelia licencií. Žiadne ustanovenie tejto licencie na podcasty vám neudeľuje právo ani licenciu na používanie ktorejkoľvek z našich ochranných známok.

Používanie podcastu AstraZeneca

Podcast AstraZeneca je určený výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie. Podcast AstraZeneca nesmiete žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, zverejňovať, vysielať, prenášať, sprístupňovať verejnosti, predávať ani inak opätovne využívať alebo speňažovať. Podcast AstraZeneca nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, meniť, prispôsobovať, dopĺňať ani kombinovať s iným materiálom. Podcast AstraZeneca nesmiete sťahovať ani používať na účely propagácie, reklamy, podpory alebo naznačovania akéhokoľvek spojenia medzi vami (alebo treťou stranou) a nami, našimi sprostredkovateľmi alebo zamestnancami či prispievateľmi na podcast AstraZeneca. Podcast AstraZeneca nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol znevážiť naše meno alebo meno akejkoľvek pridruženej spoločnosti či inak spôsobiť stratu alebo škodu nám alebo pridruženej spoločnosti.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás a naše pridružené spoločnosti v plnej miere a účinne odškodníte za všetky straty, náklady (vrátane právnych a poradenských poplatkov), škody, peniaze zaplatené v rámci vysporiadania a všetky ďalšie záväzky vyplývajúce z toho alebo súvisiace s tým, že ste porušili licenciu na kanály RSS a/alebo licenciu na podcasty.

Právne vyhlásenie

Aj keď sme pri tvorbe týchto webových stránok postupovali náležite dôkladne, nenesieme žiadnu zodpovednosť za konanie žiadnej osoby ani organizácie, kdekoľvek sa nachádza, priamo či nepriamo vyplývajúce z informácií obsiahnutých na týchto stránkach alebo prístupných prostredníctvom týchto stránok, bez ohľadu na to, či sme tieto informácie poskytli my alebo tretia strana. Nič na týchto webových stránkach sa nemá vykladať ako poskytovanie poradenstva alebo akéhokoľvek odporúčania a tieto webové stránky by sa nemali považovať za spoľahlivý základ pre akékoľvek rozhodnutie alebo činnosť. V dôsledku neustáleho napredovania a rozvoja lekárskej vedy informácie na týchto webových stránkach nemusia byť vždy úplne aktuálne, a tieto informácie sa preto poskytujú „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“.

NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VYHLÁSENIA ANI ZÁVÄZKY, POKIAĽ IDE O AKÝKOĽVEK OBSAH NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH VRÁTANE, OKREM INÉHO, VČASNOSTI, AKTUÁLNOSTI, PRESNOSTI, ÚPLNOSTI A VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL TOHTO OBSAHU, ALEBO ŽE VÝSLEDKY, KTORÉ SA MÔŽU DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK BUDÚ BEZCHYBNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ.

Súhlasíte s tým, že používanie informácií získaných alebo stiahnutých z týchto webových stránok alebo prostredníctvom nich je podľa vášho uváženia a na vaše riziko. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk a v takom prípade sa uvedené vyhlásenie na vás nemusí vzťahovať. Prípadné lekárske informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú myslené ako náhrada za informované lekárske poradenstvo a my nemôžeme odpovedať na žiadne nevyžiadané e-maily týkajúce sa osobných zdravotných problémov. Informácie o produktoch uvedených na týchto webových stránkach sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Pre informácie týkajúce sa príslušných krajín by sa pacienti a zdravotnícki pracovníci mali obrátiť na miestne lekárske zdroje a regulačné orgány. KAŽDÝ KONKRÉTNY PROBLÉM ALEBO ZÁLEŽITOSŤ, KTORÝCH SA TÝKA AKÁKOĽVEK INFORMÁCIA NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, MUSÍTE KONZULTOVAŤ S PRIMERANE KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKOM SKÔR, AKO PODNIKNETE AKÉKOĽVEK KROKY.

Nič na týchto webových stránkach sa nepovažuje za výzvu na investovanie alebo iné narábanie s akciami, certifikátmi typu ADR alebo inými cennými papiermi spoločnosti AstraZeneca PLC. Skutočný vývoj a výsledky sa môžu značne líšiť od akýchkoľvek predpovedí, názorov alebo očakávaní vyjadrených na týchto webových stránkach a minulá výkonnosť ceny cenných papierov sa nemôže považovať za spoľahlivý zdroj pre ich budúcu výkonnosť.

Naša zodpovednosť

V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť AstraZeneca, ostatní členovia našej skupiny (definovaní nižšie) a tretie strany spojené s nami týmto výslovne vylučujú:

 • všetky podmienky, záruky a ďalšie požiadavky, ktoré môžu byť inak vyjadrené zákonom, zvykovým právom alebo právom ekvity, a
 • akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty alebo škody spôsobené akýmkoľvek používateľom v súvislosti s našimi webovými stránkami alebo v dôsledku použitia, nemožnosti použitia alebo výsledkov použitia týchto webových stránok, akýchkoľvek webových stránok odkazujúcich na tieto webové stránky a akýchkoľvek materiálov na nich zverejnených vrátane, okrem iného, akejkoľvek zodpovednosti za i) stratu príjmov alebo výnosov, ii) stratu obchodných príležitostí, iii) stratu zisku alebo zmlúv, iv) stratu predpokladaných úspor, v) stratu údajov, vi) stratu dobrého mena, vii) zbytočne stráveného času manažmentu alebo zamestnancov a viii) za akúkoľvek inú stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu akokoľvek vzniknutú a bez ohľadu na to, či bola spôsobená prečinom (vrátane nedbanlivosti), porušením zmluvy alebo inak, dokonca aj keď sa dala predvídať.

To neovplyvňuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie vyplývajúce z našej nedbanlivosti ani našu zodpovednosť za podvodné skreslenie alebo skreslenie zásadnej záležitosti, ani inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov.

Nezaručujeme, že funkcie obsiahnuté na týchto webových stránkach budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené ani že tieto webové stránky alebo server, ktorý umožňuje ich fungovanie, neobsahuje vírusy alebo chyby.

Práva duševného vlastníctva

Práva duševného vlastníctva na tieto webové stránky a na nich zverejnený materiál vrátane, okrem iného, na všetky dokumenty, súbory, texty, obrázky, kanály RSS, zvukové súbory, podcasty, videosúbory, kurzy vo formáte flash, grafické prvky, zariadenia a kódy, ktoré sa na nich nachádzajú, a na všeobecný „vzhľad a dojem“ týchto webových stránok vlastní spoločnosť AstraZeneca UK Limited, jej pridružené spoločnosti alebo naši externí partneri. Tieto diela sú chránené zákonmi o autorských právach a dohovormi na celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené.

Môžete vytvoriť jednu kópiu a tlačiť výpisy alebo dokumenty z týchto webových stránok (okrem obsahu, ktorý je označený ako majetok tretích strán) na nekomerčné použitie za predpokladu, že každá takáto kópia alebo výtlačok bude obsahovať všetky oznámenia o autorských právach alebo iné oznámenia o vlastníctve a všetky právne upozornenia, ktoré sa v nich nachádzajú. Žiadne názvy, logá ani ochranné známky spoločnosti AstraZeneca sa nesmú používať ani reprodukovať bez nášho predchádzajúceho písomného odsúhlasenia. Naše autorstvo (ako aj autorstvo našich identifikovaných prispievateľov) materiálu na našich stránkach musí byť vždy uvedené.

Okrem konkrétnych vyššie uvedených prípadov je reprodukovanie časti alebo celého obsahu týchto webových stránok v akejkoľvek podobe, vrátane použitia v ráme, vytvorenia akéhokoľvek odvodeného diela založeného na týchto webových stránkach a/alebo ich obsahu, začlenenia do iných webových stránok, elektronických vyhľadávacích systémov alebo publikácií zakázané. Nesmiete používať žiadne grafy, ilustrácie, fotografie, obrazové alebo zvukové sekvencie ani žiadne grafické prvky oddelene od sprievodného textu. Žiadne prepojenia na tieto webové stránky sa nesmú vkladať do iných webových stránok bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Nemôžeme ručiť za to, či máte právo používať obsah tretích strán, ktorý je k dispozícii na týchto webových stránkach, a pred použitím alebo stiahnutím tohto obsahu musíte získať súhlas od tretej strany. Obsah, ktorý je chránený autorskými právami, sa nesmie meniť a akékoľvek určenie autorstva alebo oznámenie o autorských právach zobrazené na danom obsahu sa nemôže meniť bez získania príslušných súhlasov.

S výnimkou obmedzeného povolenia uvedeného vyššie sa nič na týchto webových stránkach nemá vykladať ako udelenie akéhokoľvek iného práva alebo licencie.

Všetky názvy produktov uvedené na týchto webových stránkach predstavujú ochranné známky spoločnosti AstraZeneca UK Limited alebo jej pridružených spoločností, okrem známok, pri ktorých je uvedené, že ich vlastnia iné spoločnosti a že všetky práva sú vyhradené.

Právo používať informácie poskytnuté používateľom

V prípade, že na tieto webové stránky umiestnite akýkoľvek materiál (vrátane, okrem iného, osobných informácií, know-how, komentárov, nápadov, otázok, techník, abstraktov a pod.), súhlasíte i), že tento materiál nie je dôverný ii), nie je predmetom ochrany priemyselného vlastníctva a iii) že nám udeľujete neodvolateľnú, celosvetovú, bezplatnú, nevýhradnú licenciu na používanie, zverejňovanie, kopírovanie, upravovanie, prispôsobovanie, verejné prezentovanie a prekladanie všetkého tohto materiálu alebo jeho časti na akýkoľvek účel bez obmedzenia. Vyhradzujeme si právo podľa nášho výhradného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť alebo zmazať akýkoľvek materiál, ktorý umiestnite na tieto webové stránky. Máme tiež právo odhaliť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá bude tvrdiť, že zverejnením alebo nahraním akéhokoľvek materiálu na našich webových stránkach porušujete jej práva duševného vlastníctva alebo právo na súkromie. Všetky informácie o vás spracúvame v súlade s našou Politikou ochrany osobných údajov.

Vírusy, hacking a iné trestné činy

Nesmiete zneužívať naše webové stránky vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je zlomyseľný alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k našim webovým stránkam, serveru, na ktorom sú naše webové stránky uložené, ani k žiadnemu serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k našim stránkam. Nesmiete útočiť na naše stránky formou útoku typu DoS alebo útoku typu DDoS.

Porušením tohto ustanovenia by ste spáchali trestný čin podľa zákona o zneužívaní počítačov (Computer Misuse Act) z roku 1990. Každé takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom presadzovania práva a budeme spolupracovať s týmito orgánmi tým, že im poskytne vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia bude vaše právo na používanie našich webových stránok okamžite ukončené.

Nie sme zodpovední za žiadne straty alebo škody spôsobené útokom DDoS, vírusmi ani inými technologicky škodlivými materiálmi, ktoré môžu infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iné vlastnícke materiály v dôsledku vášho používania našich webových stránok alebo stiahnutia akéhokoľvek materiálu zverejneného na nich alebo na akejkoľvek webovej stránke, na ktorú sa na nich odkazuje. V súlade s dobrou počítačovom praxou sa odporúča kontrolovať všetky materiály alebo obsah prístupný alebo stiahnutý z týchto webových stránok pomocou komerčne dostupného a aktuálneho antivírusového softvéru.