Oznámenie o ochrane osobných údajov

AstraZeneca AB, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1 (“AstraZeneca”, “My”, “Nás”, “Naša”), spoločnosť patriaca do skupiny AstraZeneca (www.astrazeneca.com), berie ochranu súkromia a bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ktoré osobné údaje môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme použiť.

Z času na čas môžeme zmeniť znenie oznámenia o ochrane osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste si oznámenie o ochrane osobných údajov z času na čas skontrolovali, aby ste poznali najnovšiu verziu, ktorá sa vzťahuje na vaše osobné údaje. Budeme vás samozrejme informovať o všetkých uskutočnených zmenách, pri ktorých sa to vyžaduje.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Ako súčasť vyplnenia tohto formulára budeme zhromažďovať vaše osobné údaje. V závislosti od toho či ste zdravotnícky pracovník, pacient alebo niekto kto vypĺňa formulár v mene pacienta (Iný/Zástupca pacienta), budú sa o vás zhromažďovať rôzne osobné údaje, ako je uvedené nižšie.

Zdravotnícky pracovník: Ak vypĺňate tento formulár v mene pacienta a zbierate údaje o pacientovi, budeme zhromažďovať vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno
 • Povolanie
 • Kontaktné údaje (ako sú adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fax)

Iný/Zástupca pacienta: Ak vypĺňate tento formulár v mene pacienta a zbierate údaje o pacientovi, budeme zhromažďovať vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno
 • Kontaktné údaje (ako sú adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fax)

Pacient: Ak vypĺňate tento formulár sám, budeme zhromažďovať tieto vaše osobné údaje.

 • Meno
 • Kontaktné údaje (ako sú adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fax)
 • Dátum narodenia
 • Pohlavie
 • Podrobnosti o vedľajšom účinku/vedľajších účinkoch, ktoré ste zaznamenali, vrátane dátumu ich nástupu a dátumu ich odoznenia
 • Detaily o lieku spol. AstraZeneca, ktorý ste (po)užívali, vrátane dôvodu, prečo ste boli liečený týmto liekom, podrobnosti o lieku, dátum začatia a ukončenia (po)užívania lieku, dávkovanie, počet kusov a frekvenciu (po)užívania lieku
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť

V prípade že ste pacient, ktorý hlási nežiaduci účinok, môže sa stať, že v priebehu procesu hlásenia a sledovania vami nahláseného vedľajšieho účinku spol. AstraZeneca od vás obdrží citlivé osobné údaje, vrátane podrobností o vašom telesnom a duševnom zdraví.

AKO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie (vrátane citlivých osobných údajov), ktoré nám poskytnete, budeme spracovávať v súlade s náležitými regulačnými požiadavkami s cieľom zabezpečiť vysoké štandardy kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, liekov alebo zdravotníckych pomôcok a najmä kvôli splneniu zákonných a regulačných povinností spol. AstraZeneca v súvislosti s hlásením vedľajších účinkov našich liekov.

Je možné, že vás budeme kontaktovať v prípade potreby ďalších informácii o nežiaducom účinku, ktorý ste nahlásili a tiež, ak si vyžiadate, budeme vás kontaktovať za účelom informácie o vykonaných opatreniach. Ak nám osobné údaje neposkytnete, pravdepodobne nebudeme môcť sledovať nežiaducu udalosť, ktorú ste nahlásili, ani vám poskytnúť spätnú väzbu. V prípade, že ste zdravotníckym pracovníkom odporúča sa, v niektorých krajinách môžete mať aj zákonnú povinnosť, hlásiť akýkoľvek vedľajší účinok, ktorý ste zaznamenali alebo ak ste mali podozrenie na vedľajší účinok, ako aj poskytnúť ďalšie informácie v tejto súvislosti.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že vami poskytnuté informácie (vrátane citlivých osobných údajov) budeme potrebovať spracovať v súlade s našimi legitímnymi záujmami v súvislosti so zaistením, uplatnením, či chránením právnych záujmov súvisiacich s našimi liekmi doma aj v zahraničí (prosím prečítajte si tiež časť MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV nižšie).

AKO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Spol. AstraZeneca bude uchovávať vaše osobné údaje v súlade s lokálnou legislatívou a internou Smernicou o uchovávaní dokumentov tak dlho, ako je to nevyhnutné pre dodržanie našich právnych záväzkov alebo v záujme zaistenia, uplatnenia alebo ochrany právnych nárokov. V prípade, že vaše osobné údaje už nie je z tohto hľadiska nevyhnutné uchovávať, budú bezpečne vymazané. Toto môže znamenať, že vaše osobné údaje bude spol. AstraZeneca uchovávať niekoľko rokov, v závislosti od účelu a potreby ich spracovávania. Viac informácií o internej Smernici o uchovávaní dokumentov spol. AstraZeneca nájdete na www.astrazenecapersonaldataretention.com

KTO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Vaše osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov) môžu byť, pre dôvody opísané v tomto oznámení, ďalej poskytnuté lokálnym a/alebo zahraničným regulačným autoritám a ďalším spoločnostiam skupiny AstraZeneca. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s niektorými tretími stranami, ako sú: audítori a konzultanti, ktorí preverujú náš súlad s externými a internými požiadavkami; štatutárnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a účastníkom sporu, ako legálnu požiadavku alebo nárok na poskytnutie informácií; a nástupcom alebo obchodným partnerom spol. AstraZeneca alebo spoločnosti zo skupiny AstraZeneca v prípade, že dôjde k predaju, či rozdeleniu spoločnosti, alebo spoločnosť zriadi spoluprácu, či dôjde k vzniku spoločného podniku pre časť alebo všetky typy našej obchodnej činnosti.

V období, počas ktorého bude spol. AstraZeneca uchovávať osobné údaje, ktoré identifikujú pacienta, sa budú zobrazovať len zamestnancom z oddelenia bezpečnosti liekov spol. AstraZeneca a len v krajine odkiaľ pacient pochádza a malému počtu administrátorov, ktorí poskytujú globálnu podporu v systéme kde spol. AstraZeneca uchováva osobné údaje. Spol. AstraZeneca odstráni všetky identifikátory pacienta (napr. meno, iniciály alebo adresu) pred použitím alebo zverejnením údajov mimo lokálneho tímu oddelenia bezpečnosti liekov alebo administrátorov systému. Informácie, ktoré sú dôležité pre medicínske posúdenie tohto hlásenia, ako je vek a pohlavie, môžu byť zverejnené pre vládne alebo štátne orgány v záujme súladu s našimi zákonnými a regulačnými povinnosťami.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV:

Pobočky spol. AstraZeneca a tretie strany môžu byť lokalizované kdekoľvek vo svete vrátane krajín, ktoré nemusia poskytovať rovnakú právnu úroveň ochrany osobných údajov ako v domovskej krajine. Spol. AstraZeneca sa bude riadiť lokálnymi požiadavkami na ochranu údajov a vlastnými globálnymi smernicami a uplatní potrebné záruky podľa platných právnych predpisov krajiny, ktorá bude takýto prenos údajov realizovať. Bez ohľadu na to, do akej krajiny prenášame vaše osobné údaje, budeme sa striktne riadiť pravidlom „iba nevyhnutné“ v súlade s príslušnými smernicami (ako sú Záväzné Korporátne Pravidlá spoločnosti AstraZeneca (nižšie v texte) a Štandardné Zmluvné Doložky EÚ). Vy ste oprávnený obdržať kópie Záväzných Korporátnych Pravidiel spol. AstraZeneca a/alebo Štandardných Zmluvných Doložiek EÚ spol. AstraZeneca ich vyžiadaním na privacy@astrazeneca.com.

ZÁVÄZNÉ KORPORÁTNE PRAVIDLÁ:

Implementáciou Záväzných korporátnych pravidiel (ZKP) sme zabezpečili súlad niektorých našich právnych záväzkov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. ZKP stanovila záväzky spol. AstraZeneca týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou medzinárodného prenosu z našich pobočiek v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a krajín s podobnými obmedzeniami týkajúcimi sa používania osobných údajov.

Naše ZKP boli schválené viacerými národnými regulačnými orgánmi pre ochranu osobných údajov a v krajinách, kde sa uplatňujú, sa od nás vyžaduje:

 1. Používať osobné údaje iba na špecifické účely;
 2. Podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré uchovávame, boli presné a aktuálne;
 3. Prijať vhodné opatrenia proti rizikám neoprávneného použitia a náhodnej straty alebo zničenia alebo poškodenia osobných údajov.

Viac o týchto záväzkoch sa môžete dozvedieť tu. ZKP a akékoľvek povinnosti z nich vyplývajúce sa nevzťahujú na osobné údaje pochádzajúce z krajín mimo EHP.

AKO CHRÁNIME VAŠE INFORMÁCIE

Máme zavedenú politiku ochrany osobných údajov a zabezpečenia, ktoré majú zaistiť, pokiaľ je to v rozumnej miere možné, bezpečnosť a integritu všetkých našich informácií, vrátane vašich osobných údajov.

Viac informácií o tom, ako spol. AstraZeneca zabezpečuje súlad s požiadavkami na ochranu osobných údajov sa dozviete v našich interných globálnych štandardoch o ochrane súkromia

PRÁVA SUBJEKTOV

V prípade, že chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, opraviť akékoľvek chyby alebo požiadať o ich vymazanie alebo požiadať o obmedzenie spracovania, alebo sa chcete ohradiť voči niektorým typom spracovávania vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek kontaktovať spol. AstraZeneca na https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ Ak vaša požiadavka nebude v súlade s príslušnými zákonnými povinnosťami spol. AstraZeneca alebo jej pobočiek, regulačnými pravidlami či stanovenými postupmi, môže sa stať, že AstraZeneca nevyhovie úplne vašej žiadosti, ale stále budete môcť požiadať, aby sme obmedzili používanie vašich osobných údajov na ďalšie spracovanie.

Spol. AstraZeneca určila úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane údajov v spoločnosti AstraZeneca a v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov ho môžete kontaktovať na privacy@astrazeneca.com alebo c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Veľká Británia. Ak sa na spracovanie vašich osobných údajov spol. AstraZeneca vzťahuje právo EÚ, môžete podať sťažnosť aj príslušnému úradu na ochranu osobných údajov vo vašej krajine. Názvy a kontaktné údaje príslušných dozorujúcich orgánov nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Posledná revízia Apríl 2018