Personvernerklæring

AstraZeneca AS, Fredrik Selmers vei 6, Box 6050 Etterstad 0601, Oslo, (“AstraZeneca”, “vi”, “oss”, “vår”), et selskap i AstraZeneca- konsernet (www.astrazeneca.com), tar personvernet og sikkerheten for dine personopplysninger svært alvorlig. Denne Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi kan samle inn om deg og hvordan vi kan bruke dem

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Derfor ber vi deg om å sjekke denne Personvernerklæringen innimellom for å forsikre deg om at du er kjent med den seneste versjonen som vil gjelde for dine personopplysninger. Vi vil selvsagt varsle deg om eventuelle endringer der vi er pålagt å gjøre dette.

HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

Som et ledd i å ferdigstille dette skjema vil vi samle inn og bruke personopplysninger om deg. Avhengig av om du er helsepersonell, pasient eller fyller ut skjemaet på vegne av en pasient (Annen/Pasientrepresentant), vil ulike personopplysninger om deg bli samlet inn, som beskrevet nedenfor.

Helsepersonell: Dersom du fyller ut dette skjemaet på vegne av en pasient, i tillegg til å samle inn persondetaljer om pasienten, vil vi samle inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Stilling
 • Kontaktinfo (som adresse, telefonnummer, e-postadresse, faks),

Annen/Pasientrepresentant: Dersom du fyller ut dette skjemaet på vegne av en pasient, i tillegg til å samle inn persondetaljer om pasienten, vil vi samle inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Kontaktinfo (slik som adresse, telefonnummer, e-postadresse, fax)

Pasient: Dersom du fyller ut dette skjemaet selv, vil vi samle inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Kontaktinfo (slik som adresse, telefonnummer, e-postadresse, fax)
 • Fødselsdato
 • Kjønn;
 • Detaljer rundt bivirkningen(e) du har opplevd, inkludert oppstart- og sluttdato
 • Detaljer rundt AstraZeneca produktet du har tatt, inkludert årsaken til behandlingen med produktet, detaljer rundt produktet du har tatt, oppstart- og sluttdato for bruken av produktet, dose, enhet og hyppighet for bruk av produktet
 • Annen informasjon du ønsker å oppgi til oss

Dersom du er en pasient som rapporterer inn en uønsket hendelse, kan AstraZeneca innhente sensitive personopplysninger om deg, inkludert detaljer rundt din fysiske eller mentale helse, som en del av rapporteringsprosessen og å spore bivirkningstilfellet du rapporterte.

HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Slik informasjon (inkludert sensitive personopplysninger) oppgis av deg og brukes av oss i samsvar med gjeldende regulatoriske krav for å sikre et høyt kvalitets- og sikkerhetsnivå for helsevesen og legemidler eller utstyr og særskilt for å støtte AstraZenecas juridiske og regulatoriske forpliktelser rundt rapportering av bivirkninger knyttet til våre produkter.

Som en del av dette kan vi kontakte deg dersom vi trenger ytterligere informasjon vedrørende den uønskede hendelsen du har rapportert, i tillegg til å gi deg tilbakemelding om gjennomførte tiltak, dersom du har bedt om det. Derfor, dersom du ikke gir oss dine personopplysninger, kan vi kanskje ikke spore den uønskede hendelsen du rapporterte eller gi deg tilbakemelding. Vennligst merk at dersom du er helsepersonell oppfordres du til, og i enkelte land kan du også være juridisk pålagt, å rapportere eventuelle bivirkninger du har observert eller mistenkt, i tillegg til å oppgi eventuell ytterligere informasjon dersom anmodet av deg i denne sammenheng.

I noen tilfeller kan det hende at vi må behandle slik informasjon fra deg (inkludert sensitive personopplysninger) i samsvar med våre berettigede interesser i forbindelse med at vi fastsetter, eller gjør gjeldende eller forsvarer rettskrav forbundet med våre produkter lokalt og utenlands (vennligst se INTERNASJONAL OVERFØRING avsnittet nedenfor).

HVORDAN VI LAGRER DINE OPPLYSNINGER

AstraZeneca vil lagre dine personopplysninger i samsvar med lokale lover og selskapets retningslinjer for dokumentoppbevaring så lenge det er nødvendig for å innfri våre rettslige forpliktelser, eller for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Når dine personopplysninger ikke lenger er påkrevet for slike formål, vil personopplysningene bli slettet på en sikker måte. Dette kan bety at dine personopplysninger holdes lagret av AstraZeneca i noen år, avhengig av formålet og behovet for at disse opplysningene blir behandlet. For mer informasjon om AstraZenecas interne retningslinjer for dokumentoppbevaring kan du gå til www.astrazenecapersonaldataretention.com

HVEM FÅR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger (inkludert sensitive personopplysninger) kan overføres til lokale og/eller utenlandske tilsynsorganer og andre selskaper i AstraZeneca-konsernet, for de formål som er angitt i denne erklæringen. Vi kan også dele dine personopplysninger med enkelte tredjeparter, slik som: revisorer og konsulenter for å verifisere vår oppfyllelse av eksterne og interne krav, rettslige instanser, myndigheter, ansvarlige for lov og orden og parter i rettssaker, i henhold til krav om rettslig rapportering eller krav; og en etterfølger eller forretningspartner til AstraZeneca eller til et selskap i AstraZeneca-konsernet i det tilfelle vi selger, avhender eller etablerer et samarbeid/joint venture for hele eller deler av sin virksomhet.

I løpet av den perioden opplysningene dine holdes lagret hos AstraZeneca, vil personopplysninger som identifiserer en pasient kun være tilgjengelige for det AstraZeneca legemiddelsikkerhetsteamet som er lokalisert i det landet hvor pasienten bor og et lite antall IT-tjenesteleverandører og systemadministratorer som tilbyr global støtte på systemet hvor AstraZeneca lagrer personopplysningene. AstraZeneca vil fjerne eventuelle pasientidentifikatorer (f.eks. navn, initialer eller adresse) før man benytter eller fremlegger opplysningene utenfor det lokale sikkerhetsteam eller systemadministratorer. Informasjon som er viktig for den medisinske vurderingen av rapporten, slik som alder og kjønn, kan bli offentliggjort for myndigheter eller statlige organer for å kunne overholde våre juridiske og lovbestemte forpliktelser.

INTERNASJONAL OVERFØRING:

AstraZeneca-instanser og tredjeparter kan holde til hvor som helst i verden, og dette kan også gjelde land som ikke tilbyr samme rettslige beskyttelse for personopplysninger som i ditt land. AstraZeneca vil overholde lokale krav til personvern, samt dets interne globale personvernstandarder, og AstraZeneca vil ta de nødvendige forhåndsregler for slike overføringer som følger av lovene i det landet som opplysningene overføres fra. Uavhengig av hvilket land dine personopplysninger overføres til, vil vi kun dele dine personopplysninger på en streng ‘need to know’ basis og med tilstrekkelig kontroll (slik som Astra Zenecas bindende virksomhetsregler (se nedenfor) og EU Standardavtaler). Du har krav på å motta et eksemplar av våre bindende virksomhetsregler og/eller AstraZenecas EU standardavtaler på forespørsel ved å kontakte AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

BINDENDE VIRKSOMHETSREGLER:

Vi har sørget overholdelse av noen av våre juridiske forpliktelser forbundet med personopplysninger ved å implementere et sett med «bindende virksomhetsregler» (BCRs). BCR beskriver AstraZenecas personvern-forpliktelser for så vidt gjelder personopplysninger som overføres til utlandet fra våre konsernselskaper i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) og land med tilsvarende restriksjoner på bruk av personopplysninger.

Våre BCR har blitt godkjent av en rekke nasjonale myndigheter, og krever av oss i de landende der de får anvendelse at vi:

 1. Kun bruker personopplysninger for særskilt angitte formål;
 2. Iverksetter tiltak for å sørge for at personopplysningene vi har er riktige og oppdaterte;
 3. Iverksetter egnede tiltak mot risikoen for uberettiget bruk og uønsket skade, tap eller destruksjon av personopplysningene.

Du kan finne ut mer om disse forpliktelsene her. BCR og de rettigheter som disse gir grunnlag for gjelder ikke for personopplysninger som har sitt opphav i land utenfor EØS.

HVORDAN VI BESKYTTER DINE OPPLYSNINGER

Vi har strenge personvern- og sikkerhetsrutiner for å trygge, så langt som mulig, sikkerheten og integriteten til all vår informasjon, herunder også dine personopplysninger.

Mer informasjon om hvordan AstraZeneca overholder sine personvernforpliktelser finnes i vår interne globale personvernstandard

DE REGISTRERTES RETTIGHETER

Du kan kontakte AstraZeneca på www.astrazenecapersonaldataretention.com_når som helst for å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, eller for å få rettet opp feil eller at disse slettes, eller for å be om at vi innskrenker behandlingen dine personopplysninger eller protestere mot visse typer behandlinger av dine personopplysninger. Dersom en slik forespørsel fører til at AstraZeneca eller et tilknyttet selskap bryter sine forpliktelser i henhold til lover, forskrifter eller bransjenormer, vil AstraZeneca kanskje ikke kunne oppfylle din forespørsel, men du kan fortsatt be om at vi begrenser videre bruk av dine personopplysninger.

AstraZeneca har utnevnt et personvernombud, som er ansvarlig for å føre tilsyn med AstraZenecas forpliktelser etter personvernlovgivningen, og som du kan kontakte på privacy@astrazeneca.com eller c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England dersom du har spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger. Dersom AstraZenecas bruk av dine personopplysninger dekkes av EUs regelverk (for eksempel dersom du bor i en av landene innenfor EU) kan du også klage til Datatilsynet i det landet du bor. Du kan finne den relevante tilsynsmyndighetens navn og kontaktinformasjon her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Sist oppdatert mai 2018