Dette nettstedet er rettet mot allmennheten og helsepersonell i Norge.

Juridisk informasjon

Denne siden (sammen med dokumentene som det refereres til på den) inneholder informasjon om vilkårene som gjelder for bruk av vårt nettsted, enten som gjest eller som registrert bruker (Bruksvilkår). Vennligst les Bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke dette nettstedet. Ved å bruke vårt nettsted bekrefter du at du aksepterer Bruksvilkårene og at du samtykker i å overholde dem. Hvis du ikke samtykker i Bruksvilkårene ber vi deg avstå fra å bruke vårt nettsted. Nedlasting og bruk av RSS-feed fra dette nettstedet er underlagt våre Lisensvilkår for RSS-Feed. Nedlasting og bruk av digital lyd- og/eller videoinnhold og/eller podcasts fra dette nettstedet er underlagt vår Lisensvilkår for podcast. Hvis det skulle oppstå noen konflikt mellom Bruksvilkårene og Lisensvilkårene for RSS-feed og/ eller Lisensvilkår for podcast skal disse Bruksvilkår ha forrang.

Informasjon om oss

Dette nettstedet drives av AstraZeneca (som omfatter følgende juridiske enheter i følgende land: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge) ("vi", “vår/vårt” og “oss”). Våre adresser i Sverige, Danmark, Finland og Norge finner du her: https://www.astrazeneca.com/our-company/contact-us.html

Disclaimer

Selv om vi har vært aktpågivne da vi satte opp dette nettstedet er vi ikke ansvarlig for noen tiltak som måtte bli satt i verk av noen person eller organisasjon, uansett hvor disse måtte befinne seg, som et resultat av, direkte eller på annen måte, på grunnlag av informasjonen som finnes i eller som det gis tilgang til gjennom dette nettstedet uansett om slik informasjon er gitt av oss eller av en tredjepart. Intet på dette nettstedet må tolkes som rådgivning eller anbefaling og dette nettstedet må ikke brukes som grunnlag for beslutninger eller tiltak. Som et resultat av den pågående medisinske framgangen og utviklingen kan det være at informasjonen på dette nettstedet ikke alltid er oppdatert, og derfor ytes denne informasjon "slik den foreligger" og "som tilgjengelig". VI GIR INGEN GARANTIER, FORESTILLINGER ELLER FORPLIKTER OSS IKKE VERKEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT OM NOE AV INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TIDSRIKTIGHET, AKTUALITET, NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL FOR SLIKT INNHOLD ELLER AT RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS FRA BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ER FEILFRI ELLER PÅLITELIG). Du samtykker i at bruken av informasjonen som kan finnes eller lastes ned fra eller gjennom dette nettstedet er etter egen vurdering og på egen risiko. Noen rettskretser tillater ikke utelukkelse av implisitte garantier og i slike tilfeller gjelder ikke det ovenstående i disse rettskretsene. Den medisinske informasjonen på dette nettstedet er ikke ment som en erstatning for faglige medisinske råd og vi kan ikke besvare noen uoppfordrede e-poster som knytter seg til personlige helseproblemer. Informasjonen om produktene som er nevnt på dett nettstedet kan variere fra land til land. Pasienter og helsepersonell bør sjekke med lokale medisinske ressurser og tilsynsmyndigheter for informasjon som gjelder for eget land. DU MÅ KONSULTERE EN KORREKT KVALIFISERT HELSEARBEIDER NÅR DET GJELDER SPESIFIKKE PROBLEMER ELLER FORHOLD SOM DEKKES AV DEN INFORMASJONEN SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET FØR DU SETTER I VERK TILTAK AV NOE SLAG. Intet på dette nettstedet skal kunne anses som å utgjøre en invitasjon til å investere eller på annen måte handle med aksjer, ADR-er eller andre verdipapirer i AstraZeneca PLC. De faktiske resultatene og utviklingen kan være vesensforskjellig fra prognoser, meninger eller forventninger som uttrykkes på dette nettstedet og tidligere resultater på prisen på verdipapirer må ikke benyttes som grunnlag for framtidige resultater.

Vårt ansvar

I den grad det tillates juridisk ekskluderer vi, andre medlemmer i konsernet (slik dette er definert under) og tredjeparter som er tilknyttet oss, herved uttrykkelig:

  • Alle vilkår, garantier og andre betingelser som ellers måtte gjelde i henhold til statutter, lovgivning eller økonomiske lover; og
  • Alt erstatningsansvar for direkte, indirekte eller følgetap eller tap som måtte pådras av en bruker i forbindelse med vårt nettsted eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke, eller resultatet av bruken av vårt nettsted, alle nettsteder som måtte være lenket til det og materialet som finnes på det, inkludert, uten begrensning, alt erstatningsansvar for (i) tap av inntekter eller fortjeneste, (ii) tap av forretningstransaksjoner, (iii) tap av overskudd eller kontrakter, (iv) tap av forventede innsparinger, (v) tap av data, (vi) tap av goodwill, (vii) tapt tid for ledelse eller administrasjon, og (viii) tap eller skade av enhver art, uansett hvordan det måtte oppstå og om det er forårsaket av culpaansvar (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte, også hvis det var mulig å forutse det. Dette har ingen innvirkning på vårt erstatningsansvar for død eller personskade som måtte oppstå som følge av vår uaktsomhet, heller ikke vårt erstatningsansvar for svindelaktig framstilling eller feilaktig framstilling av grunnleggende forhold, heller ikke annet erstatningsansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov. Vi garanterer ikke at funksjonene som finnes på dette nettstedet vil være uten avbrudd eller feilfrie, at feil vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller programfeil.

Immaterielle rettigheter

De immaterielle rettighetene på dette nettstedet, inkludert uten begrensning, alle dokumenter, filer, tekster, bilder, RSS-feeds, lydfiler, podcasts, videofiler, flash-opplæringsvideoer, grafikk, anordninger og kode som måtte finnes på det og på dette nettstedets generelle "uttrykk og opplevelse", eies av AstraZeneca, selskapets tilknyttede parter (slik dette er definert under) eller selskapets tredjepart leverandører. Disse arbeidene er beskyttet av copyright-lover og avtaler over hele verden.Alle slike rettigheter forbeholdes.

Du har tillatelse til å lage en enkelt kopi og å skrive ut utdrag eller dokumenter fra dette nettstedet (bortsett fra evt. tredjepartseid innhold som er identifisert som dette) for ikke-kommersiell personlig bruk forutsatt at slik kopi eller utskrift har merking om copyright eller varemerkebeskyttelse og evt. disclaimere som måtte finnes på dem i behold. Ingen AstraZeneca navn, logoer og varemerker kan brukes eller reproduseres uten forutgående skriftlig samtykke.

Annet enn det som er spesifikt nevnt over er all reproduksjon av deler eller hele innholdet på dette nettstedet uansett form, inkludert montering, skaping av avledede arbeider på grunnlag av dette nettstedet og/eller innholdet på det, inkorporering i andre nettsteder, elektroniske gjenfinningssystemer eller publikasjoner forbudt. Du kan ikke bruke diagrammer, illustrasjoner, fortografier, videoer eller lydsekvenser eller noen grafikk separat fra tilhørende tekst.

Vi kan ikke garantere at du har rett til å bruke tredjepartseid innhold som er tilgjengelig på dette nettstedet og du må innhente tillatelse fra tredjepartseieren før du bruker eller laster ned slikt innhold. Innhold som er copyright-beskyttet kan ikke endres og eventuell forfatterreferanse eller copyright-merknad som finnes på slikt innhold kan ikke endres før at du har fått samtykke til det.

Bortsett fra den begrensede tillatelsen som er nevnt over må intet på dette nettstedet tolkes eller forstås som å gi noen annen rett eller tillatelse. Alle produktnavn som det referers til på dette nettstedet er varemerker som tilhører AstraZeneca eller selskapets tilknyttede parter, bortsett fra slike merker som er angitt å tilhøre andre selskaper og alle rettigheter forbeholdes.

Rett til bruk av informasjon som ytes av bruker

Hvis du skulle legge ut materiale på dette nettstedet (inkludert uten begrensning, personlig informasjon, kunnskap, kommentarer, ideer, spørsmål, teknikker, sammendrag eller liknende), samtykker du i (i) at slikt materiale vil bli ikke ansett å være konfidensielt, (ii) at slikt materiale ikke anses å være beskyttet og (iii) å gi oss en ugjenkallelig, verdensomspennende, evig, royalty-fri, ikke-eksklusiv rett til å bruke, avsløre, kopiere, modifisere, tilpasse, vise offentlig og oversette hele eller deler av slikt materiale for alle formål uansett uten begrensning. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å fjerne eller slette, uten varsel, alt materiale som du sender inn for bruk på dette nettstedet. Vi har også rett til å avsløre din identitet til en tredjepart som påstår at materiale som legges ut eller lastes opp av deg på vårt nettsted utgjør et brudd på deres opphavsrettigheter, eller deres rett til privatliv.

Viruser, hacking og andre lovovertredelser

Du må ikke misbruke vårt nettsted ved med forsett å introdusere viruser, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er forsettlig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren der vårt nettsted er lagret eller noen annen server, datamaskin eller database som er knyttet til vårt nettsted. Du må ikke angripe vårt nettsted ved hjelp av denial-of-service angrep eller et distribuert denial-of-service angrep.

Ved å bryte denne bestemmelsen kan du begå en strafferettslig handling. Vi vil rapportere alle slike brudd til relevante lovhåndhevende myndigheter og vil samarbeide med slike myndigheter ved å avsløre din identitet til dem. I tilfelle av slikt brudd opphører din rett til å bruke vårt nettsted umiddelbart.

Vi vil ikke være erstatningsansvarlig for noe tap eller skade som måtte forårsakes av et distribuert denial-of-service angrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet eget materiale på grunn av din bruk av vårt nettsted eller for nedlasting av noe materiale på det, eller noe annet nettsted som måtte være lenket til det. I samsvar med god datapraksis anbefales du å virussjekke alt materiale og/eller innhold som du går inn på og/eller laster ned fra dette nettstedet ved hjelp av oppdaterte virusprogrammer som finnes i handelen.

Tredjeparts nettsteder og innhold

Dette nettstedet kan inneholde tredjepartseid innhold (det vil si artikler, bildebibilioteker, data feeds eller sammendrag) og kan også inneholde hypertekstlenker til tredjepartseide nettsteder. Vi leverer slikt tredjeparts innhold og lenker som en hjelp til våre brukere. Lenkene finnes der for informasjonsformål. Vi har ingen kontroll over tredjepartseide nettsteder eller innhold som det refereres til, gis tilgang til eller blir gjort tilgjengelig på dette nettstedet og derfor verken støtter, sponser, anbefaler eller på annen måte påtar vi oss noe ansvar for slike tredjeparts nettsteder eller innhold eller for tilgjengeligheten til slike nettsteder. Særlig påtar vi oss intet erstatningsansvar som måtte oppstå på grunn av anklager om at tredjepartseid innhold (enten publisert på dette, eller noe annet nettsted) krenker opphavsrettighetene til noen, eller noe erstatningsansvar som måtte oppstå på grunnlag av informasjon eller oppfatning som finnes på slik tredjeparts nettsted eller innhold.

Endringer av dette nettstedet

Vi forbeholder oss retten til å endre enhver del av dette nettstedet eller denne juridiske informasjonen når som helst uten varsel. Alle endringer av denne juridiske informasjonen trer i kraft fra neste gang du besøker nettstedet. Uansett det foregående har vi ingen forpliktelse til å holde dette nettstedet oppdatert.

Slik tar du kontakt med oss

Du kan kontakte oss ved hjelp av følgende lokal kontaktinformasjon:

Referanser til "AstraZeneca" og "Gruppen" er referanser til AstraZeneca (som omfatter de følgende juridiske enheten i de følgende landene: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge) og selskapets tilknyttede parter. I Bruksvilkårene betyr "Tilknyttede parter" (Affiliates) alle selskaper eller forretningsenheter som kontrollerer, er kontroller av eller under normal kontroll av AstraZeneca til enhver tid og, med tanke på denne definisjonen betyr "kontroll" direkte eller indirekte eierskap av (i) femti prosent (50 %) eller mer av stemmene eller stemmeinteressene i slike selskaper eller annen enhet, eller (ii) femti prosent (50 %) eller mer av interessene i overskuddet eller inntektene i tilfelle en forretningsenhet annen enn et selskap, eller (iii) i tilfelle av partnerskap, alle andre sammenliknbare interesser i den generelle partneren.

Publisert: 2011-11-30