Melding van bijwerkingen: Privacyverklaring voor jongeren onder
16 jaar

WIE WIJ ZIJN

Wij zijn AstraZeneca NV/SA, Alfons Gossetlaan 40 bus 201 , 1702 Groot-Bijgaarden (we noemen onszelf “AstraZeneca”, “wij”, “ons”, “onze”) en wij zijn de ontvanger van alle informatie die u ons kunt sturen door ons websiteformulier in te vullen en uw rapport in te dienen.

Het kan zijn dat deze privacyverklaring af en toe gewijzigd wordt. Wij verzoeken u daarom deze privacyverklaring af en toe door te nemen om te verzekeren dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij zullen u uiteraard over alle wijzigingen op de hoogte brengen wanneer we daartoe verplicht zijn.

Ondanks de mogelijkheid om zelf een rapport over bijwerkingen in te dienen, als u jonger bent dan 16 jaar, raden wij u ten sterkste aan om indien mogelijk uw symptomen en de bijwerking(en) van onze geneesmiddelen die u heeft ervaren of heeft vermoed, te bespreken met uw ouder/wettelijke voogd of uw arts, die namens u een rapport kan indienen. We vragen u dit te doen omdat soms de informatie die een volwassene (vooral een arts) kan verstrekken, bruikbare conclusies en argumenten kan bevatten die u als jongere misschien niet goed begrijpt of verkeerd interpreteert. Bovendien zou het zelfstandig indienen van een rapport betekenen dat u informatie over uzelf (persoonsgegevens) zult onthullen en dat sommige van deze informatie zeer speciaal of gevoelig kan zijn, omdat het om uw gezondheid gaat. We waarderen de mogelijkheid om uit eerste hand informatie te krijgen van onze jonge patiënten, maar we zijn erg bezorgd over uw persoonsgegevens en we willen dat u deze veilig houdt. Met deze privacyverklaring willen we u uitleggen welke persoonsgegevens we over u kunnen verzamelen en wat we ermee kunnen doen, als u ervoor kiest om zelf een rapport in te dienen.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Als onderdeel van het invullen van ons online meldingsformulier/rapport over bijwerkingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Uw naam
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Of u een jongen of een meisje bent
 • Uw beschrijving van hoe ons geneesmiddel dat u gebruikte, u het gevoel gaf dat wij de bijwerking(en) noemden die u ervoer, wanneer u begon deze te ervaren en voor hoe lang u ze ervoer
 • Uw beschrijving van het AstraZeneca-geneesmiddel (de naam, kleur, vorm, andere details) dat u gebruikte, waarom u het gebruikte, hoeveel van het geneesmiddel en hoe vaak u het gebruikte, wanneer u bent begonnen en voor hoe lang u het geneesmiddel gebruikte
 • Alle andere informatie die u kiest om met ons te delen

Daarom kunnen sommige beschrijvingen die u in verband met uw rapport verstrekt, informatie bevatten over uw gezondheid en deze informatie wordt als volgt genoemd: speciale of gevoelige persoonsgegevens over u.

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

We hebben de informatie nodig die u ons geeft omdat we een speciale wet moeten volgen. Deze wet is ingesteld om ervoor te zorgen dat onze geneesmiddelen van goede kwaliteit zijn en veilig te gebruiken zijn voor mensen. Als onderdeel van deze wet moeten we alle bijwerkingen melden die mogelijk verband houden met het gebruik van onze geneesmiddelen.

Als onderdeel van het feit dat u deze informatie aan ons verstrekt, kunnen we ook contact met u opnemen als we meer informatie over uw melding nodig hebben of om u feedback te geven als u daarom vraagt. Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij daarom de bijwerking die u heeft gemeld mogelijk niet opvolgen of kunnen wij u geen feedback geven.

In sommige gevallen kunnen we de informatie die u ons hebt gegeven, gebruiken om onze rechten (legitieme belangen) in verband met onze geneesmiddelen te helpen beschermen als we deze in een rechtszaak zouden moeten verdedigen.

HOE BEHOUDEN WE UW GEGEVENS?

We mogen uw gegevens niet voor altijd bewaren. Dus AstraZeneca bewaart uw persoonsgegevens zoals toegestaan door lokale wetgeving en ook in overeenstemming met onze regels voor het bewaren van gegevens, die wij hier beschrijven: www.astrazenecapersonaldataretention.com We bewaren uw gegevens alleen zolang als het noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om onze wettelijke claims te verdedigen. Wanneer uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer nodig zijn, worden ze op veilige wijze verwijderd. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens een aantal jaren door AstraZeneca worden opgeslagen, afhankelijk van het doel en de noodzaak om die gegevens te gebruiken.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Om de redenen die we in deze verklaring hebben uitgelegd, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met lokale en/of buitenlandse regelgevende instanties en andere bedrijven in de AstraZeneca-groep. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde andere personen, zoals consultants, om te controleren of we goed voldoen aan onze verplichtingen; of met autoriteiten, advocaten of andere personen met wie we uw gegevens moeten delen om aan de wettelijke vereisten te voldoen of in geval van een (rechterlijke) vordering; of met de koper van AstraZeneca als wij het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten verkopen of een samenwerking aangaan.

Wanneer uw gegevens echter door AstraZeneca worden bewaard, kunnen persoonsgegevens die u als patiënt identificeren alleen zichtbaar zijn door het “Patient Safety” team van AstraZeneca dat zich in het land bevindt waar u woont en een klein aantal technische professionals die wereldwijde ondersteuning bieden op het computersysteem waar AstraZeneca de persoonsgegevens bewaart. AstraZeneca zal alle patiëntidentificaties (bijv. uw naam of adres) verwijderen voordat de gegevens buiten het lokale “Patient Safety” team of de systeembeheerders worden gebruikt of gedeeld, dat wil zeggen, we kunnen nog steeds enkele van uw gegevens delen, maar de andere persoon zou niet weten dat deze gegevens gerelateerd zijn aan u. Informatie die belangrijk is voor de medische beoordeling van het rapport, zoals leeftijd en geslacht, kan worden bekendgemaakt aan de overheid of overheidsinstanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

INTERNATIONALE OVERDRACHT:

AstraZeneca- entiteiten en andere personen met wie wij uw gegevens kunnen delen, kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, inclusief in landen waar niet dezelfde juridische bescherming wordt geboden ten aanzien van persoonsgegevens als in het land waar u woont. AstraZeneca volgt de lokale gegevensbeschermingsvereisten en zijn interne wereldwijde privacy norm wanneer we uw gegevens overdragen. AstraZeneca zal ook de nodige bescherming toepassen die is vereist door de wetten in uw land wanneer wij de gegevens overdragen. Wanneer we uw gegevens naar een ander land overdragen, delen we uw persoonsgegevens alleen als de andere persoon de gegevens nodig heeft om zijn werk te doen en met de controles die worden beschreven in de Bindende Bedrijfsregels van AstraZeneca (die u hier kunt vinden) of in de EU-standaardcontractbepalingen. U hebt mogelijk het recht om op verzoek een exemplaar van AstraZeneca ‘s Bindende Bedrijfsregels en/of AstraZeneca ‘s EU standaard contractclausules te ontvangen door contact op te nemen met privacy@astrazeneca.com.

HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN

We bewaren informatie over u op een computer. Er bestaan strikte controles over wie uw gegevens kan zien. We beschikken over goede privacy- en beveiligingsregels, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, om de veiligheid en integriteit van al onze informatie te garanderen, inclusief uw persoonlijke informatie.

Meer informatie over hoe AstraZeneca aan zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoet, is te vinden in onze interne wereldwijde privacynormen

U HEBT RECHTEN

U en/of uw ouder/wettelijke voogd kunnen hier contact opnemen met AstraZeneca: www.astrazenecapersonaldataretention.com op welk moment dan ook, om

 • toegang tot uw persoonsgegevens te vragen,
 • om fouten te corrigeren of om verwijdering van dergelijke fouten te verzoeken,
 • om te verzoeken dat we het gebruik van uw gegevens beperken
 • om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Als een dergelijk verzoek AstraZeneca of zijn filialen ertoe dwingt hun verplichtingen onder de wetten, voorschriften of praktijkcodes te overtreden, kan AstraZeneca mogelijk niet aan uw verzoek voldoen, maar kunt u mogelijk nog steeds verzoeken dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens voor verder gebruik beperken.

Een persoon bij AstraZeneca wordt functionaris voor gegevensbescherming genoemd, en die persoon is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving door AstraZeneca van de gegevensbeschermingswetsverplichtingen. U kunt hem/haar contacteren via privacy@astrazeneca.com in geval van vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Als het gebruik van uw persoonsgegevens door AstraZeneca onder EU-wetgeving valt (bijvoorbeeld als u in één van de landen van de Europese Unie woont), hebt u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in het land waar u woont. U kunt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende instantie hier vinden http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Voor het laatst bijgewerkt in Mars 2020