Privacyverklaring in het geval van een bijwerkingenmelding (jongeren onder 16 jaar)

WIE WIJ ZIJN

Wij zijn AstraZeneca B.V. gevestigd te Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM (We noemen onszelf “AstraZeneca”, “Wij”, “Ons”, “Onze”) en Wij zijn de ontvanger van alle informatie die je ons stuurt door het melden van je bijwerking.

Het kan zijn dat deze privacyverklaring af en toe gewijzigd wordt. Wij adviseren je daarom de privacyverklaring op onze website af en toe door te nemen. Zo weet je zeker dat je op de hoogte bent van de meeste actuele informatie over het verwerken van je persoonsgegevens door AstraZeneca. Wij zullen je uiteraard over alle wijzigingen op de hoogte brengen wanneer Wij daartoe verplicht zijn.

Als je jonger bent dan 16 jaar kun je zelf een bijwerking melden. Wij waarderen het dat wij deze informatie van je ontvangen. Als je zelf een melding doet is het erg belangrijk om je ervan bewust te zijn dat deze melding informatie over jezelf (persoonsgegevens) bevat. Omdat het over je gezondheid gaat, is sommige informatie in de melding mogelijk zeer speciaal of gevoelig. Als je klachten of een (mogelijke) bijwerking ervaart terwijl je ons geneesmiddel gebruikt, adviseren wij je daarom om deze ook te bespreken met je ouder/verzorger of je arts als dat mogelijk is. Die kan dan namens jou deze bijwerking melden. Wij vragen je dit te doen omdat een volwassene (vooral een arts) vaak meer medische achtergrond heeft en daardoor goed kan bepalen welke informatie belangrijk en zinvol is om door te geven bij het melden van een bijwerking.

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en bewaard. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we over je verzamelen en wat Wij ermee doen als je zelf een melding indient.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Als onderdeel van je melding van een bijwerking kunnen Wij de volgende persoonsgegevens over je verzamelen:

 • Je naam
 • Je adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Je initialen
 • Je geboortedatum
 • Of je een jongen of een meisje bent
 • Je beschrijving van de klachten waar je last van had tijdens het gebruik van het geneesmiddel. Dit noemen Wij de bijwerking(en). Ook vragen Wij wanneer en voor hoe lang je last had van deze klachten.
 • Je beschrijving van het AstraZeneca-geneesmiddel (de naam, kleur, vorm, andere details) dat je gebruikte, waarom je het geneesmiddel innam, hoeveel je van het geneesmiddel innam en hoe vaak je het gebruikte, wanneer je bent begonnen en voor hoe lang je het geneesmiddel innam
 • Alle andere informatie die je met ons deelt

Sommige informatie die je aan ons geeft bij het doen van de melding, bevat informatie over je gezondheid. Deze informatie wordt daarom speciale of gevoelige persoonsgegevens genoemd.

WAT DOEN WE MET JE GEGEVENS?

We hebben de informatie die je ons geeft nodig omdat Wij een speciale wet moeten volgen. Deze wet is gemaakt om ervoor te zorgen dat Onze geneesmiddelen van goede kwaliteit zijn en veilig zijn te gebruiken voor mensen. In deze wet staat dat Wij alle mogelijke bijwerkingen over Onze geneesmiddelen moeten melden. Als je persoonsgegevens aan ons doorgeeft kunnen wij ook contact met je opnemen als we meer informatie over je melding nodig hebben of om je een terugkoppeling te geven als je daarom vraagt. In sommige gevallen kunnen Wij de informatie die je ons hebt gegeven, gebruiken in een rechtszaak over Onze geneesmiddelen zodat wij Onze rechten kunnen verdedigen en beschermen.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS

Wij mogen je gegevens niet voor altijd bewaren. AstraZeneca bewaart je persoonsgegevens zoals toegestaan door de wetgeving in het land waar je woont en ook in overeenstemming met Onze regels voor het bewaren van gegevens. Volgens de wet mogen wij je persoonsgegevens bewaren zolang het geneesmiddel bestaat plus 15 jaar daarna, daarna zullen wij de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen bij het doen van je melding verwijderen. De AstraZeneca regels voor het bewaren van persoonsgegevens zijn te vinden via de volgende link: www.astrazenecapersonaldataretention.com.

WIE HEEFT TOEGANG TOT JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met regelgevende instanties in het land waar je woont of in het buitenland en andere bedrijven in de AstraZeneca-groep voor de redenen zoals hierboven uitgelegd. Wij kunnen je persoonsgegevens ook delen met bepaalde andere personen, zoals adviseurs, om te controleren of we goed voldoen aan onze verplichtingen; of met autoriteiten, advocaten of andere personen met wie Wij je gegevens moeten delen als dat volgens de Wet moet of als dat aan ons wordt gevraagd; of met de koper van AstraZeneca als Wij Ons bedrijf verkopen of een samenwerking aangaan voor de gehele of een deel van Onze bedrijfsvoering.

Tijdens de periode dat je gegevens door AstraZeneca worden bewaard, zijn de persoonsgegevens die jou als persoon herkenbaar maken alleen te zien voor de mensen die je melding verwerken bij AstraZeneca in het land waar je woont en een klein aantal technische mensen die over de hele wereld helpen bij de technische ondersteuning van het computersysteem waarin AstraZeneca de persoonsgegevens verwerkt. De mensen van AstraZeneca in het land waar je woont maken jou als persoon onherkenbaar (bijv. door het verwijderen van je naam, adres en initialen) voordat je melding van een bijwerking gedeeld wordt met de mensen die je melding verder verwerken. Dat betekent dat Wij nog steeds enkele van je gegevens delen, maar de andere persoon kan niet zien dat dit jouw gegevens zijn. Informatie die belangrijk is voor de medische beoordeling van de melding, zoals leeftijd en geslacht, kan worden bekendgemaakt aan de overheid of overheidsinstanties als dat volgens de Wet moet.

INTERNATIONALE OVERDRACHT:

AstraZeneca-eenheden en andere personen met wie Wij gegevens delen, kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, ook in landen waar andere regels gelden voor het beschermen van persoonsgegevens dan in het land waar jezelf woont. Wij volgen hierbij de regels voor het beschermen van persoonsgegevens van het land waaraan de gegevens worden overgedragen en onze eigen wereldwijde privacy afspraken. Bij een overdracht van gegevens zal AstraZeneca dat doen volgens de afspraken die zijn gemaakt voor een veilige overdracht van persoonsgegevens van het land waar je woont. Wanneer Wij gegevens aan een ander land overdragen, delen Wij persoonsgegevens alleen als de andere persoon de gegevens nodig heeft om zijn werk te doen en met de controles die worden beschreven in de Bindende Bedrijfsregels van AstraZeneca (afspraken die zijn gemaakt binnen het bedrijf, die je hier kunt vinden) of in de EU-standaardcontractbepalingen). Je hebt mogelijk het recht om op verzoek een exemplaar van AstraZeneca ‘s bindende zakelijke regels en/of AstraZeneca ‘s EU standaard contractclausules te ontvangen door contact op te nemen met privacy@astrazeneca.com.

HOE WIJ GEGEVENS BESCHERMEN

Er bestaan strenge controles over wie je gegevens kan zien. Om te zorgen dat niemand anders dan wij je gegevens kan bekijken, hebben wij goede privacy- en beveiligingsregels. Met deze regels zorgen wij er zo goed als mogelijk voor dat al Onze informatie, dus ook je persoonlijke informatie, op een juiste en veilige manier wordt behandeld. Meer informatie hierover is te vinden in onze wereldwijde privacyafspraken: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf

JE RECHTEN

Jijzelf of je ouder/verzorger kan altijd contact opnemen met AstraZeneca: www.astrazenecapersonaldataretention.com, om

 • toegang tot je persoonsgegevens op te vragen,
 • om fouten te verbeteren of ons te vragen om fouten te verwijderen,
 • om ons te vragen of we het gebruik van je gegevens beperken,
 • om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens op een bepaalde manier

Als AstraZeneca of haar dochterondernemingen door je vraag niet kan voldoen aan afspraken of wetten dan kan het zo zijn dat AstraZeneca niet precies kan doen wat je vraagt. Wel kun je Ons altijd vragen om het gebruik van je persoonsgegevens voor verdere gebruik te beperken.

Bij AstraZeneca werkt iemand die erop let dat alle afspraken en regels over het beschermen van persoonsgegevens goed worden gevolgd. Dit is de Functionaris voor Gegevensbescherming. Voor vragen kun je kun contact met hem/haar opnemen via privacy@astrazeneca.com. Als het gebruik van je persoonsgegevens door AstraZeneca onder EU-wetgeving valt (bijvoorbeeld als je in één van de landen van de Europese Unie woont), hebt je mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar je woont. Je kunt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende instantie hier vinden http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Voor het laatst bijgewerkt in Maart 2020

NL-5257/exp. 4.2022