Tietosuojalausunto

AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo (”AstraZeneca”, ”me”), AstraZeneca-konserniin (www.astrazeneca.com) kuuluva yhtiö, suhtautuu henkilötietojesi yksityisyyteen ja suojaamiseen erittäin vakavasti. Tässä tietosuojalausunnossa on selostettu, mitä henkilötietoja saatamme kerätä sinusta ja miten saatamme niitä käsitellä.

Tähän tietosuojalausuntoon voidaan tehdä muutoksia. Tarkista siis tietosuojalausunnon sisältö aika ajoin, jotta tunnet henkilötietojesi käsittelyä koskevan uusimman version. Ilmoitamme aina tietosuojalausuntoon tehtävistä muutoksista, jos laki sitä edellyttää.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Kun täytät tämän lomakkeen, keräämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Kerättävien henkilötietojen tyyppi riippuu siitä, oletko terveydenhuollon ammattilainen, potilas vai potilaan puolesta lomakkeen täyttävä henkilö (muu/potilaan edustaja). Tarkempi selostus on alla.

Terveydenhuollon ammattilainen: Jos täytät lomakkeen potilaan puolesta ja keräät potilaaseen liittyviä tietoja, keräämme sinusta seuraavat henkilötiedot:

 • nimi;
 • ammatti;
 • yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksinumero).

Muu/potilaan edustaja: Jos täytät lomakkeen potilaan puolesta ja keräät potilaaseen liittyviä tietoja, keräämme sinusta seuraavat henkilötiedot:

 • nimi;
 • yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksinumero).

Potilas: Jos täytät lomakkeen itse, keräämme sinusta seuraavat henkilötiedot:

 • nimi;
 • yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksinumero)
 • syntymäaika;
 • sukupuoli
 • kokemiesi sivuvaikutusten tiedot, kuten alkamis- ja päättymispäivä
 • tiedot käyttämästäsi AstraZeneca-tuotteesta, kuten syy tuotteen käyttöön, käytetyn tuotteen tarkemmat tiedot, tuotteen käytön alkamis- ja päättymispäivä, annos, yksikkö ja tuotteen käyttötiheys
 • muut lisätiedot, jotka haluat antaa meille.

Jos olet haittavaikutusilmoitusta tekevä potilas, AstraZeneca saattaa saada haltuunsa fyysiseen tai henkiseen terveydentilaasi liittyviä arkaluonteisia henkilötietoja ilmoitusprosessin aikana ja haittavaikutuksia selvitettäessä.

KUINKA HENKILÖTIETOJASI KÄYTETÄÄN

Henkilötietojasi (myös arkaluonteisia), jotka annat meille, käsitellään sovellettavien määräysten mukaisesti, joilla pyritään varmistamaan terveydenhuollon, lääkevalmisteiden ja lääketieteellisten laitteiden korkea laatu ja turvallisuus sekä erityisesti AstraZenecan lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tuotteisiimme liittyvien sivuvaikutusten raportoinnin osalta.

Voimme joutua ottamaan sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja ilmoittamastasi haittavaikutuksesta ja kertoaksemme toimenpiteistä, joihin olemme tämän perusteella ryhtyneet, jos olet tällaista palautetta pyytänyt. Jos et luovuta meille henkilötietojasi, emme ehkä pysty selvittämään ilmoittamaasi haittavaikutusta tai antamaan sinulle palautetta. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, kehotamme sinua raportoimaan havaitsemistasi tai epäilemistäsi sivuvaikutuksista sekä antamaan kaikki pyydetyt asiaa koskevat lisätiedot. Joissakin maissa tämä on myös terveydenhuollon ammattilaisen lakisääteinen velvollisuus.

AstraZeneca voi joissakin tapauksessa joutua käsittelemään antamiasi henkilötietoja (myös arkaluonteisia) oikeutettujen etujensa toteuttamiseksi tuotteisiimme liittyviä kanteita nostettaessa, ajettaessa tai niihin vastattaessa paikallisesti ja muissa maissa (katso myös kohta KANSAINVÄLINEN SIIRTO jäljempänä).

KUINKA TIETOJASI SÄILYTETÄÄN

AstraZeneca säilyttää henkilötietojasi paikallisten lakien ja yhtiön asiakirjojen säilyttämiskäytännön mukaisesti niin pitkään kuin tämä on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi taikka kanteiden nostamiseksi, ajamiseksi tai niihin vastaamiseksi. Henkilötietosi poistetaan turvallisesti sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita. Tämä voi tarkoittaa, että AstraZeneca säilyttää henkilötietojasi useita vuosia sen mukaan, mihin tarkoitukseen tietoja tarvitaan. Lisätietoja AstraZenecan sisäisestä asiakirjojen säilyttämiskäytännöstä on saatavana osoitteesta www.astrazenecapersonaldataretention.com

KETKÄ VOIVAT TARKASTELLA HENKILÖTIETOJASI

Henkilötietojasi (myös arkaluontoisia) voidaan luovuttaa kansalliselle ja/tai ulkomaiselle valvontaviranomaiselle tai AstraZenecan konserniyhtiöille tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa mm. seuraaville kolmansille osapuolille: tarkastajille ja konsulteille toiminnan vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi; viranomaisille, lainvalvontaviranomaisille ja oikeusjuttujen osapuolille lainmukaisen raportointivelvoitteiden täyttämiseksi tai vaateisiin vastaamiseksi; sekä AstraZenecan tai sen konserniyhtiöiden oikeusseuraajille tai liikekumppaneille siinä tapauksessa, että AstraZeneca myy liiketoimintojaan tai osan niistä, luopuu liiketoiminnasta tai perustaa yhteisyrityksiä liiketoimintaa varten.

AstraZenecan säilytettävinä oleviin henkilötietoihin, joista potilas voidaan tunnistaa, on pääsy vain potilaan kotimaassa toimivan AstraZenecan lääketurvaosastolla sekä joillakin IT-palvelujen tarjoajilla ja järjestelmien pääkäyttäjillä, jotka huolehtivat AstraZenecan henkilötietojärjestelmien maailmanlaajuisesta käyttäjätuesta. AstraZeneca poistaa kaikki potilaan tunnistustiedot (esim. nimen, nimikirjaimet tai osoitteen) ennen tietojen käyttöä tai luovutusta paikallisen lääketurvaosaston ulkopuolelle tai muille kuin tietojärjestelmien pääkäyttäjille. Ilmoituksen lääketieteellisen arvioinnin kannalta tärkeät tiedot, kuten ikä ja sukupuoli, voidaan ilmoittaa viranomaisille AstraZenecan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

KANSAINVÄLINEN SIIRTO

AstraZenecan yksiköt tai kolmannet osapuolet voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa, myös maissa, joissa henkilötietojen suojaus ei välttämättä ole samalla tasolla kuin asuinmaassasi. AstraZeneca noudattaa siirron yhteydessä paikallisia tietosuojamääräyksiä ja omia tietosuojakäytäntöjään sekä käyttää tietoja luovuttavan maan lainsäädännön edellyttämiä suojausmenetelmiä. Kohdemaasta riippumatta henkilötietoja luovutetaan vain silloin, kun se on välttämätöntä, ja tällöin noudatetaan asiaankuuluvia rajoituksia (esim. AstraZenecan sisäistä ohjeistoa (ks. jäljempänä) ja EU:n vakiosopimuslausekkeita). AstraZenecan sisäinen ohjeisto ja/tai EU:n vakiosopimuslausekkeet ovat saatavana AstraZenecalta ottamalla yhteyttä osoitteella privacy@astrazeneca.com.

ASTRAZENECAN SISÄINEN OHJEISTO

Olemme laatineet sisäisen ohjeiston (BCR), jonka tarkoituksena on varmistaa henkilötietoihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Sisäisessä ohjeistossa on kuvattu AstraZenecan tietosuojasitoumukset, jotka koskevat henkilötietojen kansainvälistä siirtoa ETA-alueella ja vastaavia henkilötietojen käsittelyrajoituksia noudattavissa maissa toimivista tytäryhtiöistämme.

Sisäinen ohjeistomme on lukuisten kansallisten tietosuojaviranomaisten hyväksymä. Niissä maissa, joissa ohjeistoa sovelletaan, meidän tulee

 1. käyttää henkilötietoja vain määriteltyihin tarkoituksiin
 2. pyrkiä erilaisin toimin varmistamaan, että säilyttämämme henkilötiedot ovat täsmällisiä ja asianmukaisesti päivitettyjä
 3. suojata henkilötiedot lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta asianmukaisin menettelyin.

Lisätietoja näistä sitoumuksista on täällä. Sisäinen ohjeisto ja niistä johtuvat oikeudet eivät koske ETA-alueen ulkopuolisista maista peräisin olevia henkilötietoja.

KUINKA SUOJAAMME TIETOJASI

AstraZenecalla on sisäiset tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt, joilla pyritään mahdollisuuksien mukaan varmistamaan kaikkien yhtiön tietojen, mukaan lukien sinun henkilötietojesi, turvallisuus ja eheys.

Lisätietoja siitä, miten AstraZeneca noudattaa tietosuojavelvoitteitaan, löytyy sisäisissä, maailmanlaajuisesti sovellettavissa tietosuojastandardeissamme

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä AstraZenecaan osoitteessa https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ ja pyytää pääsyä sinusta tallennettuihin tietoihin, virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojesi tietyntyyppistä käsittelyä. Jos tällainen pyyntö johtaisi siihen, että AstraZeneca tai sen osakkuusyhtiö joutuisi toimimaan vastoin sovellettavaa lakia, asetuksia tai hyväksyttyjä käytäntöjä, AstraZeneca ei ehkä pysty täyttämään pyyntöä, mutta voit tällöinkin pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä jatkossa.

AstraZeneca on nimittänyt tietosuojavaltuutetun, jonka tehtävänä on valvoa, että AstraZeneca noudattaa EU:n tietosuojalakia. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun osoitteessa privacy@astrazeneca.com tai c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England. Jos henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan EU:n lakia, voit myös tehdä valituksen asuinmaasi tietosuojaa valvovalle viranomaiselle. Asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja yhteystiedot ovat saatavana osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Päivitetty viimeksi toukokuussa 2018