Isikuandmete kaitse teatis

AstraZeneca Eesti OÜ (registrikood 11733875), aadressiga Järvevana tee 9, Tallinn 11314 (edaspidi „AstraZeneca” või „meie”), kes on AstraZeneca kontserni (www.astrazeneca.com) ettevõte, suhtub Teie isikuandmete privaatsusesse ja turvalisusse väga tõsiselt. See isikuandmete kaitse teatis kirjeldab, milliseid isikuandmeid Teie kohta kogume ja kuidas neid kasutame.

Võime seda isikuandmete kaitse teatist aeg-ajalt muuta. Seega palume Teil aeg-ajalt isikuandmete kaitse teatis üle vaadata, et oleksite kursis kõige viimase versiooniga, mis kohaldub Teie isikuandmetele. Loomulikult teavitame Teid muudatustest, kui meil on vastav kohustus.

MILLIST INFORMATSIOONI ME KOGUME?

Seoses käesoleva blanketi täitmisega kogume ja kasutame Teie isikuandmeid. Olenevalt sellest, kas olete tervishoiutöötaja, patsient või keegi, kes täidab blanketti patsiendi eest (muu isik / patsiendi esindaja), kogume Teie kohta erinevaid isikuandmeid vastavalt allpool kirjeldatule.

Tervishoiutöötaja: kui täidate seda blanketti patsiendi eest, kogume me lisaks patsienti puudutavale teabele Teie kohta järgnevaid isikuandmeid:

 • Nimi;
 • Amet;
 • Kontaktandmed (näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress, faks).

Muu isik / patsiendi esindaja: kui täidate seda blanketti patsiendi eest, kogume me lisaks patsienti puudutavale teabele Teie kohta järgnevaid isikuandmeid:

 • Nimi;
 • Kontaktandmed (näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress, faks).

Patsient: kui täidate selle blanketi ise, kogume me Teie kohta järgnevaid isikuandmeid:

 • Nimi;
 • Kontaktandmed (näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress, faks);
 • Sünnikuupäev;
 • Sugu;
 • Kogetud kõrvaltoime(te) detailid, kaasa arvatud alguse- ja lõpukuupäev;
 • Kasutatud AstraZeneca toote detailid, kaasa arvatud tarvitamise põhjus, kasutatud ravimi detailid, ravimi tarvitamise alguse- ja lõpukuupäev, toote annus, ühik ja tarvitamise sagedus;
 • Igasugune täiendav informatsioon, mille otsustate meile avalikustada.

Kui olete Patsient, kes teavitab kõrvaltoimest, võib AstraZeneca osana teavitusprotsessist ja teavitatud kõrvaltoime jälgimisest Teie kohta koguda tundlikke isikuandmeid, muu hulgas andmeid Teie füüsilise või vaimse tervise kohta.

KUIDAS ME KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Sellise informatsiooni (muu hulgas tundlikud isikuandmed) saame Teie käest ja seda kasutatakse kooskõlas kohalduvate õigusaktide nõuetega, et tagada tervisehoiu ja ravimite või meditsiiniseadmete kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning täita õigusaktidest tulenevaid AstraZeneca kohustusi meie toodetega seotud kõrvaltoimetest teatamise osas.

Selle raames võime võtta Teiega ühendust, kui vajame Teie poolt teatatud kõrvaltoime kohta lisateavet ning samuti, et anda Teile tagasisidet rakendatud meetmete kohta, kui olete seda soovinud. Seega, kui Te ei avalda meile oma isikuandmeid, ei pruugi meil olla võimalik jälgida Teie poolt teatatud kõrvaltoimet või anda Teile tagasisidet. Palun pange tähele, et kui olete tervishoiutöötaja, on Teil soovitatav või mõnes riigis ka kohustuslik teatada kõrvaltoime(te)st, mida olete märganud või kahtlustanud ning edastada mis tahes lisateavet, mida Teilt sellega seoses küsitakse.

Mõnel juhul peame taolist Teie poolt edastatud teavet töötlema vastavalt meie õigustatud huvidele seoses meie ravimitega seotud õiguslike nõuete tõendamise, esitamise või kaitsmisega kohapeal või välisriigis (palun vaadake ka peatükki RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE allpool).

KUIDAS ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

AstraZeneca säilitab Teie isikuandmed vastavalt kohalikele õigusaktidele ja ettevõtte dokumentide säilitamise korrale seni, kuni see on vajalik meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete tõendamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Kui Teie isikuandmed ei ole enam nendeks otsarveteks vajalikud, kustutatakse need andmed turvaliselt. See võib tähendada, et AstraZeneca säilitab Teie isikuandmeid mitu aastat, sõltuvalt nende andmete töötlemise vajadusest ja otstarbest. Rohkem teavet AstraZenecas ettevõttesisese dokumentide säilitamise korra kohta leiate aadressilt www.astrazenecapersonaldataretention.com.

KELLEL ON LIGIPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE?

Käesolevas teatises toodud eesmärkidel võidakse edastada Teie isikuandmeid (k.a tundlikke isikuandmeid) kohalikele ja/või välisriikide ametiasutustele ning teistele AstraZeneca kontserni ettevõtetele. Võime Teie isikuandmeid jagada ka teatud kolmandate isikutega, nagu näiteks: audiitorid ja konsultandid tuvastamaks meie vastavust välistele ja ettevõttesisestele nõuetele; ametiasutused, õiguskaitseorganid ja kohtumenetluse pooled vastavalt aruandluskohustusele või esitatud nõudele; ning AstraZeneca või AstraZeneca kontserni ettevõtte õigusjärglase või äripartneriga juhul, kui see tervikuna või osaliselt müüb, loovutab või ühendab teise ühingusse oma äritegevuse.

Selle aja jooksul, kui AstraZeneca säilitab Teie andmeid, on isikuandmed, mille abil saab patsiendi tuvastada, nähtavad vaid AstraZeneca patsiendiohutust tagavale meeskonnale, mis paikneb patsiendi elukohariigis, ning väikesele hulgale IT-teenuste osutajatele ja süsteemiadministraatoritele, kes osutavad ülemaailmselt tugiteenust süsteemile, kus AstraZeneca isikuandmeid hoiab. AstraZeneca eemaldab kõik patsienti tuvastada võimaldavad tunnused (nt nimi, initsiaalid ja aadress) enne andmete kasutamist või avaldamist muudele isikutele peale kohaliku patsiendiohutust tagava meeskonna või süsteemiadministraatorite. Teave, mis on teavituse meditsiinilise hindamise jaoks vajalik, nagu näiteks vanus ja sugu, võidakse edastada valitsus- või riigiasutustele, täitmaks meie seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE:

AstraZeneca üksused ja kolmandad isikud võivad paikneda kõikjal maailmas, sealhulgas riikides, kus isikuandmetele ei pakuta samasugust õiguslikku kaitset nagu Teie elukohariigis. AstraZeneca järgib kohalikke andmekaitsenõudeid ja oma ettevõttesiseseid ülemaailmseid andmekaitsestandardeid ning kohaldab isikuandmete edastamisel lähteriigi õigusaktidest tulenevaid vajalikke kaitsemeetmeid. Sõltumata sellest, millisesse riiki Teie isikuandmed edastatakse, jagame Teie isikuandmeid kolmandate isikutega vastavalt rangele „teadmisvajaduse“ põhimõttele ning asjakohastele piirangutele (nagu näiteks allolevad AstraZeneca siduvad kontsernisisesed eeskirjad ja EL-i standardsed andmekaitseklauslid). Teil on õigus saada AstraZeneca „Siduvatest kontsernisisestest eeskirjadest“ ja/või AstraZeneca poolt kasutatavastest EL-i standardsetest andmekaitseklauslitest koopia, kui esitate AstraZenecale päringu aadressil privacy@astrazeneca.com.

SIDUVAD KONTSERNISISESED EESKIRJAD:

Tagame oma andmekaitsealaste kohustuste täitmise, järgides “Siduvaid kontsernisiseseid eeskirju” (“SKE”). Need kirjeldavad AstraZeneca andmekaitsekohustusi seoses isikuandmetega, mis edastatakse rahvusvaheliselt meie sidusettevõtete poolt Euroopa Majanduspiirkonnas ja riikides, kus kehtivad sarnased piirangud isikuandmete kaitsele.

Meie SKE on heaks kiidetud mitmete siseriiklike andmekaitse järelevalveasutuste poolt ning riikides, kus SKE kehtib, oleme kohustatud:

 1. kasutama isikuandmeid üksnes määratletud eesmärkidel;
 2. rakendama meetmeid tagamaks, et meie hoitavad isikuandmed on täpsed ja ajakohased;
 3. rakendama asjakohaseid meetmeid, et vähendada isikuandmete õigusvastase kasutamise ja juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise riski.

Teil on võimalik saada rohkem infot nende kohustuste kohta siit. SKE ja sellest tulenevad õigused ei kohaldu isikuandmetele, mis pärinevad riikidest, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

KUIDAS ME KAITSEME TEIE INFORMATSIOONI?

Oleme võtnud tarvitusele asjakohased privaatsus- ja andmeturbe meetmed, mille eesmärgiks on tagada mõistlikkuse piires kõigi meie andmete, kaasa arvatud Teie isikuandmete, turvalisus ja puutumatus.

Täiendavat teavet AstraZeneca poolt andmekaitsekohustuste täitmise kohta leiate meie ettevõttesisesest ülemaailmsest privaatsusstandardist.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Meil Teie kohta olevatele isikuandmetele ligipääsu saamiseks, nende parandamiseks või kustutamise nõudmiseks või teatud tüüpi töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmiseks võite igal ajal AstraZenecaga ühendust võtta aadressil www.astrazenecapersonaldataretention.com. Kui Teie pöördumises esitatud soovi täitmine on vastuolus AstraZenecale või selle sidusettevõtetele kohalduvatest seadustest, muudest õigusaktidest või tegevusjuhistest tulenevate kohustustega, ei pruugi AstraZenecal olla võimalik Teie nõudmisi täita, kuid Teil võib siiski olla õigus nõuda, et tõkestaksime teie isikuandmete kasutamise edasiseks töötlemiseks.

AstraZeneca on määranud andmekaitseametniku, kes vastutab AstraZeneca andmekaitsealastele õigusaktidele vastavuse kontrollimise eest ning kellega saate ühendust võtta aadressil privacy@astrazeneca.com või c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England, kui Teil on küsimusi või probleeme seoses Teie isikuandmete töötlemisega. Kui Teie isikuandmete töötlemisele AstraZeneca poolt kohalduvad EL-i asjakohased õigusaktid, on Teil õigus esitada kaebus ka Teie elukohariigi asjakohasele andmekaitse järelevalveasutusele. Asjakohase järelevalveasutuse nime ja kontaktandmed leiate aadressilt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Viimati uuendatud mais 2018