Kõrvaltoimest teavitamine: isikuandmete kaitse teatis alla 16-aastastele noortele

KES ME OLEME?

Me oleme AstraZeneca Eesti OÜ (registrikood 11733875), aadressiga Järvevana tee 9, Tallinn 11314 (me nimetame end edaspidi “AstraZeneca” või “meie”) ja me saame kogu informatsiooni, mille Sa meile saadad, kui täidad ära meie veebilehel oleva vormi ja esitad oma teavituse.

Võime seda isikuandmete kaitse teatist aeg-ajalt muuta. Seega palume Sul aeg-ajalt isikuandmete kaitse teatis üle vaadata, et oleksite kursis kõige viimase versiooniga, mis kohaldub Sinu isikuandmetele. Loomulikult teavitame Sind muudatustest, kui meil on vastav kohustus.

Kuigi Sul on võimalik esitada kõrvaltoime teavitus ka ise, siis juhul, kui oled alla 16-aastane, soovitame Sul tungivalt võimaluse korral arutada oma sümptomeid ja kõrvaltoimeid, mida meie ravimi kasutamisel kogesid või kahtlustasid, oma vanema / eestkostja või arstiga, kellel on võimalik teavitus Sinu eest teha. Me palume Sul nii teha, sest vahel võib täiskasvanu (eriti arsti) antav informatsioon sisaldada kasulikke järeldusi või argumente, millest Sina noorema inimesena ei tarvitse õigesti aru saada või võid valesti mõista. Samuti tähendab teavituse ise esitamine, et Sa avaldad enda kohta informatsiooni (isikuandmed), millest osa võib olla väga eriline või tundlik, sest see käib Sinu tervise kohta. Me hindame võimalust saada otsest informatsiooni oma noortelt patsientidelt, aga hoolime väga Sinu isikuandmetest ja soovime, et Sa hoiaksid neid turvalisena. Selle isikuandmete kaitse teatisega tahame Sulle selgitada, milliseid isikuandmeid võime Sinu kohta koguda ja mida võime nendega teha, kui Sa otsustad teavituse ise esitada.

MILLIST INFORMATSIOONI ME KOGUME?

Seoses meie veebilehel oleva teavituse vormi täitmisega võime Sinu kohta koguda järgmiseid isikuandmeid:

 • Sinu nimi;
 • Sinu aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Sinu sünnipäev;
 • Kas Sa oled poiss või tüdruk;
 • Sinu kirjeldus selle kohta, kuidas meie ravim (mida Sa võtsid) Sind end tundma pani (me nimetame neid kõrvaltoimeteks, mida kogesid) ning millal need kõrvaltoimed algasid ja kui kaua need kestsid;
 • Sinu kirjeldus AstraZeneca ravimi kohta (selle nimi, värv, kuju, teised tunnused), mida Sa võtsid, miks Sa seda võtsid, kui palju ja kui tihti Sa ravimit võtsid, ravimi võtmise algus ja kui kaua Sa seda ravimit võtsid;
 • Igasugune muu informatsioon, mida Sa otsustad meiega jagada.

Seega võivad mõned Sinu teavituses antavad kirjeldused sisaldada informatsiooni Sinu tervise kohta, mida kutsutakse Sinu erilisteks või tundlikeks isikuandmeteks.

KUIDAS ME SINU ISIKUANDMEID KASUTAME?

Me vajame Sinu antavat informatsiooni, sest peame järgima spetsiaalset seadust. Selle seaduse eesmärk on tagada, et meie ravimid on hea kvaliteediga ja inimestele kasutamiseks ohutud. Vastavalt sellele seadusele peame me teavitama kõikidest kõrvaltoimetest, mis võivad olla seotud meie ravimite kasutamisega. Kui meid teavitad, võime Sinuga ühendust võtta juhul, kui vajame rohkem informatsiooni Sinu teavituse kohta või et anda Sulle tagasisidet, kui Sa seda soovinud oled. Seega, kui Sa ei avalda meile oma isikuandmeid, ei ole meil võimalik jälgida Sinu teatatud kõrvaltoimet või anda Sulle tagasisidet.

Teatud juhtudel võime kasutada Sinult saadud informatsiooni, et kaitsta meie ravimitega seotud õigusi (õigustatud huvi), kui meil tekib vajadus neid kohtus kaitsta.

KUIDAS ME SINU ANDMEID SÄILITAME?

Me ei või Sinu andmeid igavesti säilitada. Seega hoiab AstraZeneca Sinu isikuandmeid vastavalt sellele, kuidas kohalikud seadused seda lubavad ning kooskõlas meie oma reeglitega andmete hoidmise kohta, mida kirjeldame siin: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Me hoiame Sinu andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või meie õiguste kaitsmiseks. Kui Sinu isikuandmed ei ole enam nendeks eesmärkideks vajalikud, siis need kustutatakse turvaliselt. See võib tähendada, et Sinu isikuandmeid hoitakse AstraZeneca poolt mitu aastat, olenevalt meie vajadustest ja nende andmete kasutamise eesmärgist.

KES SAAB SINU ANDMEID VAADATA?

Selles isikuandmete kaitse teatises eespool selgitatud põhjustel võime jagada Sinu isikuandmeid kohalike ja välismaa ametiasutustega ning teiste ettevõtetega AstraZeneca kontsernis. Me võime samuti jagada Sinu isikuandmeid teatud teiste isikutega, näiteks konsultantidega, et kontrollida, kas täidame oma kohustusi hästi, samuti advokaatide või teiste isikutega, kellega meil on vaja Sinu informatsiooni jagada, et täita meile kohalduvaid nõudeid või kohtuvaidluse korral, või AstraZeneca ostjaga, juhul kui oma äri osaliselt või tervikuna müüme või asutame ühise ettevõtte.

Selle aja jooksul, kui AstraZeneca Sinu andmeid hoiab, on isikuandmed, mille abil saab Sind kui patsienti tuvastada, nähtavad vaid AstraZeneca patsiendiohutust tagavale meeskonnale, mis asub Sinu elukohariigis, ning väikesele hulgale IT-töötajatele, kes osutavad ülemaailmselt tugiteenust süsteemile, kus AstraZeneca isikuandmeid hoiab. AstraZeneca eemaldab kõik patsienti tuvastada võimaldavad tunnused (nt Sinu nime ja aadressi) enne andmete kasutamist või avaldamist muudele isikutele peale kohaliku patsiendiohutust tagava meeskonna või süsteemiadministraatorite, see tähendab, et võime ikka osa Sinu andmetest jagada, aga teised isikud ei tea, et see info on Sinuga seotud. Teave, mis on teavituse meditsiinilise hindamise jaoks vajalik, nagu näiteks vanus ja sugu, võidakse edastada valitsus- või riigiasutustele, täitmaks meie seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE:

AstraZeneca üksused ja kolmandad isikud, kellega võime Sinu andmeid jagada, võivad paikneda kõikjal maailmas, sealhulgas riikides, kus isikuandmetele ei pakuta samasugust õiguslikku kaitset nagu Sinu elukohariigis. AstraZeneca järgib Sinu andmete edastamisel kohalikke andmekaitsenõudeid ja oma ettevõttesiseseid ülemaailmseid andmekaitsestandardeid. Lisaks kohaldab AstraZeneca andmete edastamisel ka Sinu elukohariigi seadustes ettenähtud vajalikke kaitsemeetmeid. Kui edastame Sinu andmeid teise riiki, jagame Sinu isikuandmeid ainult siis, kui teisel isikul on neid andmeid vaja, et oma tööd teha, ning kooskõlas piirangutega, mida on kirjeldatud AstraZeneca „Siduvates kontsernisisestes eeskirjades“ (mille leiad siit) ja EL-i standardsetes andmekaitseklauslites. Sul võib olla õigus saada AstraZeneca „Siduvatest kontsernisisestest eeskirjadest“ ja/või AstraZeneca poolt kasutatavastest EL-i standardsetest andmekaitseklauslitest koopia, kui esitad AstraZenecale päringu aadressil privacy@astrazeneca.com.

KUIDAS ME SINU ANDMEID KAITSEME?

Me hoiame informatsiooni Sinu kohta arvutis. Väga rangelt kontrollitakse, kes neid andmeid näeb. Meil on ka head privaatsus- ja turvalisusreeglid, et tagada mõistlikkuse piires kogu meie informatsiooni, kaasa arvatud Sinu isikuandmete, turvalisus ja puutumatus. Rohkem teavet AstraZeneca poolt andmekaitsekohustuste täitmise kohta leiad meie ettevõttesisesest ülemaailmsest privaatsusstandardist.

SINU ÕIGUSED

Sina ja/või Sinu vanem/eestkostja võite igal hetkel võtta AstraZeneca’ga ühendust siin: www.astrazenecapersonaldataretention.com, et küsida:

 • ligipääsu Sinu isikuandmetele;
 • et parandataks ükskõik milline viga või et selline viga kustutataks;
 • et me piiraksime Sinu andmete kasutamist;
 • et me ei kasutaks enam Sinu isikuandmeid teatud viisil.

Kui sellise avalduse täitmine on vastuolus AstraZenecale või selle sidusettevõtetele kohalduvatest seadustest, muudest õigusaktidest või tegevusjuhistest tulenevate kohustustega, ei pruugi AstraZenecal olla võimalik Sinu avaldust täita, kuid Sul võib siiski olla õigus nõuda, et tõkestaksime Sinu isikuandmete kasutamise edasiseks töötlemiseks.

AstraZeneca’s on isik, keda kutsutakse andmekaitseametnikuks ja kes vastutab AstraZeneca andmekaitsealaste õigusaktidele vastavuse kontrollimise eest ning kellega saad ühendust võtta aadressil privacy@astrazeneca.com või c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England, kui Sul on küsimusi seoses Sinu isikuandmete töötlemisega. Kui Sinu isikuandmete töötlemisele AstraZeneca poolt kohalduvad EL-i õigusaktid (näiteks kui Sa elad ühes Euroopa Liidu liikmesriikidest), võib Sul olla õigus esitada kaebus ka oma elukohariigi andmekaitse järelevalveasutusele. Asjakohase järelevalveasutuse nime ja kontaktandmed leiad aadressilt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Viimati uuendatud mais 2018