Oznámení o ochraně osobních údajů

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice (dále “AstraZeneca”, “My”, “Nás”, “Naše”) je společnost, která patří do skupiny společností AstraZeneca (www.astrazeneca.com) a bere soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů velmi vážně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů uvádí, které Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a jak je můžeme používat.

Čas od času můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů změnit. Proto Vás vyzýváme, abyste občas toto oznámení zkontroloval(a), abyste byl(a) seznámen(a) s poslední verzí týkající se Vašich osobních údajů. Jestliže je to vyžadováno, budeme Vás o těchto změnách informovat sami.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Pokud vyplníte tento formulář, budeme o Vás shromažďovat a využívat následující osobní údaje. V závislosti na tom, zda jste pracovníkem ve zdravotnictví, pacient a nebo ten(ta), kdo vyplnil formulář za pacienta (někdo jiný/zástupce pacienta), budou o Vás shromažďovány různé osobní údaje, které jsou popsány níže.

Pracovník ve zdravotnictví: Pokud vyplňujete tento formulář za pacienta, resp. vyplňujete údaje vztahující se k pacientovi, budeme o Vás shromažďovat následující osobní údaje:

 • Vaše jméno
 • Povolání
 • Kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, emailová adresa, fax)

Někdo jiný/zástupce pacienta: Pokud vyplňujete tento formulář za pacienta, budeme vedle údajů o pacientovi shromažďovat následující údaje o Vás:

 • Jméno
 • Kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, emailová adresa, fax)

Pacient: Pokud vyplňujete tento formulář sám(sama) za sebe, budeme o Vás shromažďovat následující osobní údaje o Vás:

 • Vaše jméno
 • Kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, emailová adresa, fax)
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Detaily pozorovaného nežádoucího účinku(nežádoucích účinků), včetně datumu projevu a odeznění
 • Detaily o léčivém přípravku společnosti AstraZeneca, který (po)užíváte, včetně důvodů k léčbě tímto léčivým přípravkem, detaily o léčivém přípravku, datum začátku a ukončení (po)užívání léčivého přípravku, dávkování, jednotek a frekvence dávkování léčivého přípravku
 • Další údaje, které nám poskytnete

Pokud jste pacient(ka), který(á) hlásí nežádoucí příhodu, společnost AstraZeneca o Vás může získat citlivé osobní údaje, včetně detailů o Vašem fyzickém nebo mentálním zdraví, jako součást procesu hlášení a sledování nežádoucího účinku, který jste nahlásil(a).

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Informace, které Nám poskytnete (včetně citlivých osobních údajů), budou použity v souladu se specifickými zákonnými požadavky, aby byl zajištěn vysoký standard kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků a zejména k podpoře zákonných a regulačních povinností společnosti AstraZeneca při hlášení nežádoucích účinků Našich léčivých přípravků.

V souvislosti s tím, že jste nahlásil(a) nežádoucí příhodu, Vás můžeme kontaktovat, pokud budeme potřebovat další informace. Stejně tak Vás budeme kontaktovat, abychom Vám poskytli odpověď ohledně přijatých opatření, pokud jste o to požádal(a). Pokud nám tedy neposkytnete Vaše osobní údaje, nemusíme být schopni zpracovat nežádoucí příhodu, kterou jste nám nahlásil(a) nebo Vám poskytnout zpětnou vazbu. Všimněte si, že pokud jste pracovníkem ve zdravotnictví měl(a) byste hlásit, a v některých zemích máte dokonce zákonnou povinnost hlásit nežádoucí účinek(účinky), které jste zaznamenal(a) nebo na ně máte podezření, stejně tak, jako poskytnout další související informace na vyžádání.

V některých případech můžeme informace, které jste Nám předal(a) (včetně citlivých osobních údajů), použít k ochraně Našich práv či legitimních zájmů – dokumentaci, vedení sporů nebo obraně legitimních nároků - ve vztahu k Našim léčivým přípravkům v České republice i v zahraničí (viz též bod MEZINÁRODNÍ PŘENOS níže).

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje uchovává společnost AstraZeneca v souladu s místními zákony a též v souladu s Naší politikou na uchovávání údajů tak dlouho, jak je to nezbytné k naplnění Našich zákonných povinností, nebo k dokumentaci, vedení procedur a obraně legitimních nároků v průběhu sporů. Jakmile nejsou Vaše osobní údaje pro tyto účely dále potřebné, osobní údaje jsou bezpečně vymazány. Může to znamenat, že Vaše osobní údaje budou uchovávány společností AstraZeneca po několik let v závislosti na účelu a potřebě použití takových údajů. Další informace o interní politice na uchovávání údajů společností AstraZeneca lze najít na: www.astrazenecapersonaldataretention.com

KDO MŮŽE NAHLÍŽET DO VAŠICH ÚDAJŮ?

Z důvodů, které jsme vysvětlii v tomto oznámení, mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s místní a/nebo zahraniční lékovou agenturou nebo jinými pobočkami skupiny společností AstraZeneca. Vaše osobní údaje mohou být též sdíleny s dalšími osobami jako jsou auditoři nebo konzultanti při ověřování, zda správně plníme své zákonné povinnosti; se statutárními orgány, agenturami pověřenými dohledem nad dodržováním práva a litigátory, v průběhu plnění zákonných požadavků na hlášení údajů nebo při uplatňování nároků; s nástupnickou organizací nebo obchodními partnery společnosti AstraZeneca nebo skupinou společností AstraZeneca v případech, kdy prodáváme obchodní activity nebo vytváříme spolupráce/společné podniky pro část nebo všechny Naše podnikatelské aktivity.

Pokud jsou Vaše údaje v držení AstraZeneca, osobní údaje, které Vás identifikují jako pacienta jsou přístupné pouze týmu Patient safety společnosti AstraZeneca v zemi, kde žijete a malému počtu techniků-profesionálů, kteří pracují jako podpora počítačových systémů, ve kterých AstraZeneca osobní údaje uchovává. AstraZeneca odstraní všechny identifikátory (např. Vaše jméno, iniciály nebo adresu) před dalším využitím nebo sdílením údajů mimo místní tým Patient safety nebo administrátorů systému. Informace, které jsou důležité pro lékařské posouzení hlášení, např. věk nebo pohlaví, mohou být zpřístupněny vládním nebo státním úřadům v souladu s Našimi zákonnými nebo regulačními povinnostmi.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS:

Skupina společností AstraZeneca a další osoby mohou být usazeny kdekoli na světě, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ve Vaší domovské zemi. AstraZeneca bude plnit místní požadavky na ochranu osobních údajů a závazná vnitropodniková pravidla společnosti AstraZeneca na ochranu osobních údajů při přenosu Vašich údajů. Při přenosu údajů bude společnost AstraZeneca používat nezbytná ochranná opatření vyžadovaná zákony ve Vaší domovské zemi. Při přenosu Vašich údajů do další země budeme sdílet Vaše osobní údaje pouze v případě, že další osoba bude potřebovat tyto údaje k výkonu své práce a za dodržování potřebné kontroly (např. Závazná vnitropodniková pravidla společnosti AstraZeneca (viz níže) nebo Standardní smluvní dokumenty EU). Na požádání přes privacy@astrazeneca.com máte nárok na získání kopie Závazných vnitropodnikových pravidel společnosti AstraZeneca a/nebo Standardních smluvních dokumentů EU.

ZÁVAZNÁ FIREMNÍ PRAVIDLA:

Zajistili jsme soulad s některými Našimi zákonnými povinnostmi ve vztahu k ochraně osobních údajů nastavením “Závazných firemních pravidel (BCRs)”. Pravidla BCRs upravují závazky společnosti AstraZeneca v oblasti osobních údajů, které jsou předávány na mezinárodní úrovni z našich poboček v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a zemích s podobnou úrovní ochrany při používání osobních údajů.

Naše závazná firemní pravidla byla schválena mnoha národními regulačními autoritami pro ochranu osobních údajů a v zemích, kde se uplatňují, vyžadují, abychom:

 1. Používali osobní údaje pouze pro vymezený účel;
 2. Učinili opatření, která zajistí, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné a aktuální
 3. Učinili potřebná opatření proti riziku nezákonného použití a náhodné ztráty nebo zničení osobních údajů.

Více k této problematice můžete najít zde: here. Závazná firemní pravidla a jakékoli navazující nároky se neuplatní pro případy osobních údajů pocházejících ze zemí mimo EHP.

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

Máme nastaveny zásady správné praxe na ochranu osobních údajů a bezpečnostní pravidla, jak jen to lze rozumně zajistit, pro zajištění bezpečnosti a integrity všech Našich informací včetně Vašich osobních údajů.

Více informací o tom, jak společnost AstraZeneca zajišťuje povinnosti plynoucí z ochrany osobních údajů lze nalézt na internal global privacy standard

MÁTE PRÁVO

Můžete kdykoli kontaktovat společnost AstraZeneca zde: www.astrazenecapersonaldataretention.com a vyžádat přístup k Vašim osobním údajům, které shromažďujeme, opravu jakékoli chyby nebo výmaz takových chyb, omezit použití Vašich údajů, omezit určitý způsob použití Vašich osobních údajů. Pokud takový požadavek ukáže, že společnost AstraZeneca nebo její pobočky nebudou schopny plnit své povinnosti v souladu se svými zákonnými povinnostmi, nařízením nebo kodexem, potom společnost AstraZeneca nemusí být schopna vyhovět Vašemu požadavku. Nicméně můžete i nadále trvat na omezení použití Vašich osobních údajů pro další použití.

Osoba ve společnosti AstraZeneca se nazývá pověřenec na ochranu osobních údajů a tato osoba je zodpovědná dodržování povinností společností AstraZeneca při nakládání s osobními údaji. Můžete ji kontaktovat na privacy@astrazeneca.com nebo c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England v případě jakýchkoli dotazů týkajících se používání Vašich osobních údajů. Pokud se na používání Vašich osobních údajů společností AstraZeneca vztahuje právo EU (například žijete v jedné z členských zemí Evropské unie), máte také právo stěžovat si u Úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete. Kontaktní údaje a název tohoto úřadu najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Poslední aktualizace duben 2018