Hlášení nežádoucích příhod: Oznámení o ochraně osobních údajů pro osoby mladší než 16 let

KDO JSME

Jsme AstraZeneca Czech Republic s.r.o., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice (dále pouze “AstraZeneca”, “My”, “Nás”, “Naše”) a jsme adresátem jakékoli informace, kterou nám případně pošlete přes formulář uveřejněný na webové stránce a odesláním Vašeho hlášení.

Čas od času můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů změnit. Proto Vás vyzýváme, abyste občas toto oznámení zkontroloval(a), abyste byl(a) seznámen(a) s poslední verzí týkající se Vašich osobních údajů. Jestliže je to požadováno, budeme Vás o těchto změnách informovat sami.

Pokud je Vám méně než 16 let a bez ohledu na Vaši možnost nahlásit nežádoucí příhodu, Vám velmi doporučujeme, pokud je to možné, poradit se o Vaších příznacích a nežádoucích účincích po podání našich léčivých přípravků, které jste zaznamenal(a) nebo máte takové podezření, s Vašimi rodiči/opatrovníky nebo s Vaším lékařem, který může nahlásit příhodu za Vás. Radíme Vám tak z toho důvodu, neboť informace, kterou může předat dospělý (zvláště pak lékař), může obsahovat důležité závěry a tvrzení, kterým Vy, jako mladý člověk, nemusíte správně rozumět nebo je můžete nesprávně vysvětlit. Navíc tím, že hlášení učiníte Vy sám (sama) zveřejníte údaje o sobě (osobní údaje) a některé z nich mohou být velmi specifické nebo citlivé, neboť se týkají Vašeho zdraví. Ceníme si možnosti získat informace tzv. z “první ruky” od mladých pacientů, ale současně si uvědomujeme, že se jedná o Vaše osobní údaje, které chceme, abyste uchoval(a) v bezpečí. Tímto oznámením o ochraně osobních údajů Vám chceme vysvětlit, které Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a jak s nimi můžeme nakládat, jestliže se rozhodnete hlásit nám Vy sám(sama).

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Vyplněním Našeho on line formuláře můžeme shromažďovat následující osobní údaje o Vás:

 • Vaše jméno
 • Vaši adresu, telefonní číslo, emailovou adresu
 • Vaše datum narození
 • Zda jste chlapec nebo dívka
 • Váš popis toho, jak Náš léčivý přípravek, který (po)užíváte, na Vás působil. My to označujeme jako nežádoucí účinek(účinky), které jste zaznamenal(a) poté, co jste začal(a) (po)užívat léčivý přípravek, a jak dlouho se nežádoucí účinek projevoval.
 • Váš popis léčivého přípravku AstraZeneca (název, barva, léková forma, další detaily), který jste (po)užíval(a), proč jste ho (po)užíval(a), jakou dávku a jak často jste léčivý přípravek (po)užíval(a), kdy jste začal(a) léčivý přípravek (po)užívat a jak dlouho jste léčivý přípravek (po)užíval(a)
 • Jakékoli další informace, které uvedete

Některé informace, které uvedete ve svém hlášení, mohou obsahovat informace o Vašem zdraví a tyto informace jsou zvláště citlivé osobní údaje, vztahující se k Vaší osobě.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE?

Informace, které Nám předáte, potřebujeme k tomu, abychom byli v souladu se specifickými zákonnými požadavky. Tyto zákonné požadavky se uplatňují proto, aby bylo zajištěno, že Naše léčivé přípravky jsou kvalitní a bezpečné pro uživatele. Jako součást těchto zákonných požadavků musíme hlásit jakékoli nežádoucí účinky ve spojitosti s (po)užíváním Našich léčivých přípravků.

Pokud Nám takovou infornaci předáte, můžeme Vás též kontaktovat, pokud potřebujeme další informace k doplnění Vašeho hlášení a/nebo, abychom Vám poskytli odpověď, pokud jste o ni požádal(a). Tedy, pokud nám neposkytnete Vaše osobní údaje, nejsme schopni zpracovat nežádoucí příhodu, kterou jste nahlásil(a) nebo Vám poskytnout odpověď.

V některých případech můžeme informace, které jste Nám předal(a), použít k ochraně Našich práv či legitimních zájmů ve vztahu k Našim léčivým přípravkům, pokud je nutné zajistit jejich obranu v soudních sporech.

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje se nemusí uchovávat navždy. Vaše osobní údaje uchovává AstraZeneca v souladu s místními zákony po stanovenou dobu a též v souladu s Našimi pravidly na uchovávání údajů, která jsou popsána zde: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Vaše údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné ke splnění Našich zákonných povinností, nebo abychom ochránili Naše právní zájmy. Pokud Vaše osobní údaje nejsou již pro tyto účely potřebné, bezpečně je vymažeme. Může to znamenat, že Vaše osobní údaje budou uchovávány společností AstraZeneca po několik let v závislosti na účelu a potřebě použití takových údajů.

KDO MŮŽE NAHLÍŽET DO VAŠICH ÚDAJŮ?

Z důvodů, které jsme vysvětlii v tomto oznámení, mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s místní a/nebo zahraniční lékovou agenturou nebo jinými pobočkami skupiny společností AstraZeneca. Vaše osobní údaje mohou být též sdíleny s dalšími osobami jako jsou konzultanti při ověřování, zda správně plníme své zákonné povinnosti; nebo s autoritami, právníky nebo dalšími osobami, se kterými potřebujeme sdílet Vaše údaje k naplnění zákonných požadavků nebo v případech právních nároků (soudy); nebo s kupci AstraZeneca, pokud prodáváme své aktivity nebo vytváříme spolupráce pro všechny nebo pouze část Našich podnikatelských aktivit.

Pokud jsou Vaše údaje v držení AstraZeneca, osobní údaje, které Vás identifikují jako pacienta jsou přístupné pouze týmu Patient safety společnosti AstraZeneca v zemi, kde žijete a malému počtu techniků-profesionálů, kteří pracují jako podpora počítačových systémů, ve kterých AstraZeneca osobní údaje uchovává. AstraZeneca odstraní všechny identifikátory (např. Vaše jméno nebo adresu) před dalším využitím nebo sdílením údajů mimo místní tým Patient safety nebo administrátorů systému, tj. můžeme dále sdílet některé Vaše osobní údaje, ale další osoby nebudou vědět, že se tyto údaje vztahují k Vaší osobě. Informace, které jsou důležité pro lékařské posouzení hlášení, např. věk nebo pohlaví, mohou být zpřístupněny vládním nebo státním úřadům v souladu s Našimi zákonnými povinnostmi.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS:

Skupina společností AstraZeneca a další osoby mohou sdílet Vaše údaje kdekoli na světě, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ve Vaší domovské zemi. AstraZeneca bude plnit místní požadavky na ochranu osobních údajů a závazná vnitropodniková pravidla společnosti AstraZeneca na ochranu osobních údajů při přenosu Vašich údajů. Při přenosu údajů bude společnost AstraZeneca používat nezbytná ochranná opatření vyžadovaná zákony ve Vaší domovské zemi. Při přenosu Vašich údajů do další země budeme sdílet Vaše osobní údaje pouze v případě, že další osoba bude potřebovat tyto údaje k výkonu své práce a za dodržování kontroly popsané v Závazných vnitropodnikových pravidlech společnosti AstraZeneca (AstraZeneca’s Binding Corporate Rules) (lze najít zde here) nebo Standardních smluvních dokumentech EU (EU Standard Contract Clauses). Na požádání přes privacy@astrazeneca.com máte nárok na získání kopie Závazných vnitropodnikových pravidel společnosti AstraZeneca a/nebo Standardních smluvních dokumentů EU.

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje uchováváme na počítačích. Existuje přísná kontrola toho, kdo může nahlížet na Vaše údaje. Máme též nastaveny zásady správné praxe na ochranu osobních údajů a bezpečnostní pravidla, jak jen to lze rozumně zajistit, pro zajištění bezpečnosti a integrity všech Našich informací včetně osobních údajů.

Více informací o tom, jak společnost AstraZeneca zajišťuje povinnosti plynoucí z ochrany osobních údajů lze nalézt na internal global privacy standard

MÁTE PRÁVO

Vy a/nebo Vaši rodiče/právní zástupce můžete kdykoli kontaktovat společnost AstraZeneca zde: www.astrazenecapersonaldataretention.com a vyžádat

 • přístup k Vašim osobním údajům,
 • opravu jakékoli chyby nebo výmaz takových chyb,
 • omezení použití Vašich údajů
 • omezení určitého použití Vašich osobních údajů.

Pokud takový požadavek ukáže, že společnost AstraZeneca nebo její pobočky nejsou schopny plnit své povinnosti v souladu se svými zákonnými povinnostmi, nařízením nebo kodexem, potom společnost AstraZeneca nemusí být schopna vyhovět Vašemu požadavku. Nicméně můžete i nadále trvat na omezení použití Vašich osobních údajů pro další použití.

Osoba ve společnosti AstraZeneca se nazývá pověřenec na ochranu osobních údajů a tato osoba je zodpovědná dodržování povinností společností AstraZeneca při nakládání s osobními údaji a kterou můžete kontaktovat na privacy@astrazeneca.com nebo c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England v případě jakýchkoli dotazů týkajících se používání Vašich osobních údajů. Pokud se na používání Vašich osoních údajů společností AstraZeneca vztahuje právo EU (například žijete v jedné z členských zemí Evropské unie), máte také právo stěžovat si u Úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete. Kontaktní údaje a název tohoto úřadu najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Poslední aktualizace leden 2018