Právní prohlášení

Na této stránce (a v dokumentech, na které odkazuje) jsou uvedeny podmínky, za kterých můžete používat naše webové stránky jako host nebo registrovaný uživatel (dále jen „podmínky používání“). Tyto podmínky používání si pečlivě přečtěte dříve, než začnete tyto stránky používat. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání a s tím, že je budete dodržovat. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nepoužívejte naše webové stránky.

Informace o nás

Tyto webové stránky provozuje společnost AstraZeneca UK Limited (dále jako „my“, „náš“, „nám“ nebo jako zamlčený podmět v první osobě množného čísla). Jsme soukromá společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 03674842 a naše sídlo je na adrese 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Velká Británie. Jsou zde zapsány naše hlavní obchodní adresy. Naše IČ DPH je GB582323642.

Přístup na tyto webové stránky

Přístup na naše webové stránky je povolen pouze dočasně a vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění zrušit nebo pozměnit služby, které poskytujeme na našich webových stránkách (viz níže). Nejsme zodpovědní za to, že naše webové stránky nebudou kdykoli, z jakéhokoli důvodu a po jakoukoli dobu dostupné. Čas od času můžeme registrovaným uživatelům omezit přístup na některé nebo všechny naše webové stránky.

Když si zvolíte, nebo Vám bude přidělen uživatelský identifikační kód, heslo nebo jiná informace v rámci našich bezpečnostních opatření, musíte s nimi nakládat jako s důvěrnými informacemi a nesmíte je poskytovat žádné jiné osobě. Máme právo zablokovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať si je zvolíte sám(a) nebo Vám je přidělíme my, když usoudíme, že jste nedodržel(a) kterékoli ustanovení těchto podmínek používání. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat, když se dozvíte o jakémkoli neoprávněném prozrazení nebo použití svého uživatelského identifikačního kódu a/nebo hesla.

Jste zodpovědný(á) za přijetí potřebných opatření, abyste měl(a) přístup na naši webovou stránku. Musíte se též ujistit, že všechny osoby, které navštěvují naše webové stránky prostřednictvím Vašeho internetového připojení jsou obeznámeny s těmito podmínkami používání a dodržují je.

Zakázané použití

Naše stránky můžete používat pouze pro zákonné účely. Naše stránky nesmíte používat:

 • způsobem, který je v rozporu s jakýmkoli platným místním, vnitrostátním či mezinárodním zákonem nebo předpisem,
 • způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má nezákonný či podvodný účinek,
 • k přenosu nebo obstarání přenosu nevyžádaných nebo neschválených  reklamních a propagačních materiálů anebo jakékoli jiné formy reklamy (spam) a k pokusům o získání neoprávněného přístupu do našich systémů anebo systémů třetích stran.

Interaktivní služby

Čas od času můžeme na našich stránkách poskytovat interaktivní služby včetně, kromě jiného, chatovacích místností nebo nástěnek. V případě, že budeme poskytovat interaktivní službu, uvedeme jasné informace o tom, o jaký druh služby jde, či je moderovaná a jaký typ moderování se používá (včetně informace o tom, zda moderování provádí osoba nebo počítač).

Vyvineme maximální úsilí na posouzení možných rizik, která by mohla hrozit uživatelům (zvláště dětem) z třetích stran při používání interaktivní služby na našich stránkách a na základě těchto rizik se v každém jednotlivém případě rozhodneme, zda je vhodné danou službu moderovat (a jaký typ moderování použít). Není však naší povinností kontrolovat, monitorovat ani moderovat každou interaktivní službu na našich stránkách a výslovně odmítáme zodpovědnost za ztrátu či poškození, které vyplývá z toho, že uživatel použije interaktivní službu v rozporu s našimi obsahovými standardy, bez ohledu na to, zda je služba moderovaná či nikoliv.

Neplnoleté osoby musí mít k používání kterékoli z našich interaktivních služeb souhlas svých rodičů nebo zákonných zástupců. Doporučujeme rodičům, kteří povolují svým dětem používat interaktivní službu, aby si s nimi pohovořili o bezpečnosti na internetu, neboť moderování není zcela spolehlivé. Neplnoleté osoby, které používají jakoukoli interaktivní službu, by měly být informovány o potenciálních rizicích, která jim hrozí.

Když budeme poskytovat moderovanou interaktivní službu, obvykle uvedeme způsob, jak kontaktovat moderátora v případě obavy nebo problému.

Obsahové standardy

Tyto obsahové standardy se vztahují na všechny materiály, kterými přispíváte na naše stránky (příspěvky) a do jakékoli interaktivní služby související s našimi stránkami. Musíte dodržovat literu a ducha níže uvedených standardů. Standardy se vztahují na jakoukoli část kteréhokoli příspěvku, stejně tak i na celý příspěvek.

Příspěvky musí být přesné (pokud uvádějí fakta) a upřímné (pokud uvádějí názory). Příspěvky musí být v souladu s platnými zákony ve Spojeném království i v zemi, odkud jsou zasílané.

Příspěvky nesmí:

 • obsahovat materiál, který hanobí jakoukoli osobu,
 • obsahovat materiál, který je obscénní, pohoršující, nenávistný nebo pobuřující,
 • propagovat sexuálně explicitní materiál,
 • propagovat násilí,
 • propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, postižení, sexuální orientace či věku,
 • porušovat žádné autorské právo,databázové právo či ochrannou známku jiné osoby,
 • mít za pravděpodobný následek podvedení jiné osoby,
 • být v rozporu se žádným závazkem ke třetí straně, jako je například smluvní závazek mlčenlivosti,
 • propagovat žádnou nezákonnou činnost,
 • ohrožovat, zneužívat ani napadat soukromí jiných osob, způsobit rozrušení, nepříjemnosti nebo zbytečný strach,
 • mít za pravděpodobný následek obtěžování, rozrušení, zesměšnění, znepokojení nebo rozčílení žádné jiné osoby,
 • být používány s cílem vydávat se za jinou osobu nebo zkreslit svou totožnost nebo vztah s jinou osobou,
 • budit dojem, že pocházejí od nás, pokud tomu tak není a
 • obhajovat, propagovat ani podporovat žádný protiprávní čin, jako je například (kromě jiného) porušení autorských práv nebo zneužití počítače.

Pozastavení a ukončení

O tom, zda používáním našich stránek došlo k porušení těchto podmínek používání, rozhodneme podle vlastního uvážení. V případě porušení těchto podmínek používání můžeme přijmout taková opatření, která uznáme za vhodná, včetně některých nebo všech níže uvedených:

 • okamžité, dočasné nebo trvalé zrušení Vašeho práva na používání našich stránek,
 • okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli příspěvku nebo materiálu, který jste umístil(a) na naše stránky,
 • vydání varování vůči Vám,
 • soudní žaloba na vaši osobu o odškodnění všech nákladů (včetně, kromě jiného, přiměřených administrativních nákladů a soudních výdajů) vyplývajících z porušení,

další právní kroky vůči Vám a

zpřístupnění informací policejním orgánům, pokud to uznáme za vhodné.

Vylučujeme zodpovědnost za jakákoli opatření přijatá v reakci na porušení těchto podmínek pro používání.

Členské povinnosti

V případě, že se stanete členem těchto webových stránek, zavazujete se okamžitě nás informovat o jakémkoli nároku nebo úkonu vůči Vaší osobě, které by souviselo s používáním těchto webových stránek a, na naši žádost, okamžitě přestat s aktivitami, které jsou předmětem stížnosti. Souhlasíte s tím, že nám okamžitě ohlásíte případné změny svých registračních údajů. Je Vaší povinností ujistit se, že vase registrační údaje jsou aktuální.

Své členství na těchto webových stránkách můžete kdykoli ukončit tak, že nám to v přiměřeném předstihu oznámíte prostřednictvím stránky www.astrazeneca.com/general-enquiries. V komunikaci vždy jasně uveďte své jméno, případně uživatelské jméno a případné registrační údaje a také název této webové stránky.

Licence na kanály RSS

Pokud budete vždy dodržovat tyto podmínky pro používání, udělujeme Vám odvolatelnou (kdykoli) nevýhradní osobní nekomerční celosvětovou nepřenosnou bezplatnou licenci, v rámci které můžete používat, zobrazovat na své webové stránce a/nebo jinak přidávat do vámi generovaného kanálu RSS jakýkoli námi poskytovaný obsah (včetně, kromě jiného, nadpisů, aktivních připojení, identifikátorů zdroje, propojení na vzájemné sdílení v sociálních médiích a jiných informací, obsahu nebo materiálu, které budete přijímat po dobu používání kanálu RSS AstraZeneca) na základě toho, že se přihlásíte k odběru kanálu RSS AstraZeneca (dále jen “obsah AstraZeneca”).

Tato licence na kanály RSS se nesmí přenášet, obnovovat, přidělovat a/ani sublicencovat žádné třetí straně. Všechna práva, která se výslovně neudělují v této licenci na kanály RSS, si plně vyhrazujeme my, naše přidružené společnosti (jak je definováno níže) a případně naši poskytovatelé licencí.

Žádné ustanovení této licence na kanály RSS Vám neuděluje právo ani licenci na používání kterékoli z našich ochranných známek na Vaší webové stránce nebo jinde.

Používání kanálu RSS AstraZeneca

Pokud plánujete používat jakýkoli kanál RSS AstraZeneca na své webové stránce a/nebo jako součást jiného kanálu RSS, musíte se ujistit, že je k dispozici jasně uvedené a funkční propojení na webovou stránku, která obsahuje kanál RSS AstraZeneca a že návštevníci Vašich webových stránek nebo odběratelé jakéhokoli kanálu RSS, který zahrnuje kanál RSS AstraZeneca, jsou informováni, že kanál RSS AstraZeneca podléhá této licenci na kanály RSS. V každém případě byste se měl(a) ujistit, že je řádně uvedena informace o zdroji obsahu kanálu RSS AstraZeneca ve znění „Tento obsah pochází z webové stránky společnosti AstraZeneca UK Limited www.astrazeneca.com a že všechna upozornění týkající se autorských práv jsou ponechána v původní podobě.

Používáním kanálu/kanálů RSS AstraZeneca a/nebo obsahu AstraZeneca garantujete, prohlašujete a zavazujete se, že žádná stránka, na které zobrazujete (nebo vyvoláváte zobrazení) kanál RSS AstraZeneca nebo jakýkoli kanál, který generujete (nebo jehož generování vyvoláváte) a který zahrnuje kanál RSS AstraZeneca (nebo jeho část), neznevažuje naše jméno, pohled na nás a/nebo reputaci a zvlášť neobsahuje žádný materiál, který porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany nebo který by se obecně mohl považovat za porušení našich obsahových standardů (viz výše).

Nesmíte naznačovat, ať již přímo nebo nepřímo, že podporujeme nebo schvalujeme cokoli, co se objeví na jakékoli webové stránce a/nebo tvoří součást jakéhokoli kanálu RSS zahrnujícího kanál RSS AstraZeneca, včetně (kromě jiného) Vašeho obsahu, obsahu třetích stran, produktů, právnických osob/subjektů a fyzických osob. Od uživatelů Vaší webové stránky a odběratelů jakéhokoli kanálu, za který jste zodpovědný(á), nesmíte vybírat poplatky (ať již přímo nebo nepřímo) za přístup k části nebo celému kanálu RSS AstraZeneca a/nebo obsahu AstraZeneca. Nesmíte prodávat a/nebo jinak komerčně využívat část ani celý kanál RSS AstraZeneca a/nebo obsah společnosti AstraZeneca.

Licence na podcasty

Za předpokladu, že budete vždy dodržovat tyto podmínky používání, Vám udělujeme odvolatelnou (kdykoli) nevýhradní osobní nekomerční celosvětovou nepřenosnou bezplatnou licenci na stahování obsahu z těchto webových stránek a používání podcastů AstraZeneca. Tato licence na podcasty se nesmí přenášet, obnovovat, přidělovat a/ani sublicencovat žádné třetí straně. Všechna práva, která se výslovně neudělují v této licenci na podcasty, si zcela vyhrazujeme my, naše přidružené společnosti a případně poskytovatelé licencí. Žádné ustanovení této licence na podcasty Vám neuděluje právo ani licenci na používání kterékoli z našich ochranných známek.

Používání podcastu AstraZeneca

Podcast AstraZeneca je určen výhradně pro Vaše osobní nekomerční použití. Podcast AstraZeneca nesmíte žádným způsobem kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, zveřejňovat, vysílat, přenášet, zpřístupňovat veřejnosti, předávat ani jinak znovu využívat nebo poskytovat za úplatu. Podcast AstraZeneca nesmíte žádným způsobem upravovat, měnit, přizpůsobovat, doplňovat ani kombinovat s jiným materiálem. Podcast AstraZeneca nesmíte stahovat ani používat za účelem propagace, reklamy, podpory nebo naznačování jakéhokoli spojení mezi vámi (nebo třetí stranou) a námi, našimi zprostředkovateli nebo zaměstnanci či přispěvateli do podcastu AstraZeneca. Podcast AstraZeneca nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl znevážit naše jméno nebo jméno kterékoli přidružené společnosti či jinak způsobit ztrátu nebo škodu nám nebo přidružené společnosti.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti v plné míře a účinně odškodníte za všechny ztráty, náklady (včetně právních a poradenských poplatků), škody, peníze zaplacené v rámci vypořádání a všechny další závazky vyplývající z toho nebo související s tím, že jste porušil(a) licenci na kanály RSS a/nebo licenci na podcasty.

Právní prohlášení 

I když jsme při tvorbě těchto webových stránek postupovali náležitě důkladně, neneseme žádnou odpovědnost za chování žádné osoby ano organizace, ať se nachází kdekoli, přímo neon nepřímo vyplývající z informací obsažených na těchto stránkách nebo přístupných prostřednictvím těchto stránek, bez ohledu na to, zda jsme tyto informace poskytli my nebo třetí strana. Nic na těchto webových stránkách nelze vykládat jako poskytování poradenství nebo jakékoli doporučení a tyto webové stránky se nemají považovat za spolehlivý základ pro jakékoli rozhodnutí nebo činnost. V důsledku neustálého vývoje a rozvoje lékařské vědy nemusí být informace na těchto webových stránkách vždy úplně aktuální a tyto informace se proto poskytují tak, “jak jsou”, resp. tak, “jak jsou dostupné”.

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI ZÁVAZKY, POKUD JDE O JAKÝKOLI OBSAH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, VČASNOSTI, AKTUÁLNOSTI, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI A VHODNOSTI TOHOTO OBSAHU PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEBO, ŽE VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK BUDOU BEZCHYBNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ.

Souhlasíte s tím, že používání informací získaných nebo stažených z těchto webových stránek nebo prostřednictvím nich je podle Vašeho uvážení a na Vaše riziko. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení implicitních záruk a v takovém případě se uvedené prohlášení na Vás nemusí vztahovat. Případné lékařské informace uvedené na této webové stránce nejsou zamýšleny jako náhrada za informované lékařské poradenství a my nemůžeme odpovídat na žádné nevyžádané e-maily týkající se osobních zdravotních problémů. Informace o produktech uvedené na těchto webových stránkách se mohou v jednotlivých státech lišit. Pro informace týkající se jednotlivých států se mají pacienti a zdravotničtí pracovníci obrátit na místní lékařské zdroje a regulační orgány. KAŽDÝ KONKRÉTNÍ PROBLÉM NEBO ZÁLEŽITOST, KTERÝCH SE TÝKÁ JAKÁKOLI INFORMACE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, MUSÍTE KONZULTOVAT S PŘIMĚŘENĚ KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKEM DŘÍVE, NEŽ PODNIKNETE JAKÉKOLI KROKY.

Nic z toho, co je uvedeno na těchto webových stránkách, se nepovažuje za výzvu k investování nebo jiné nakládání s akciemi, certifikáty typu ADR nebo jinými cennými papíry společnosti AstraZeneca PLC. Skutečný vývoj a výsledky se mohou značně lišit od jakýchkoli předpovědí, názorů nebo očekávání vyjádřených na těchto webových stránkách a minulá výkonnost cenných papírů se nemůže považovat za spolehlivý zdroj informací pro jejich budoucí výkonnost.

Naše zodpovědnost 

V rozsahu povoleném zákonem společnost AstraZeneca, ostatní členové naší skupiny (definovaní níže) a třetí strany spojené s námi tímto výslovně vylučují:

 • všechny podmínky, záruky a další požadavky, které mohou být jinak vyjádřeny zákonem, zvykovým právem nebo právem ekvity, a
 • jakoukoli zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody způsobené jakýmkoli uživatelem v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo v důsledku použití, nemožnosti použití nebo výsledky použití těchto webových stránek, jakýchkoli webových stránek odkazujících na tyto webové stránky a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných včetně, kromě jiného, jakékoli zodpovědnosti za i) ztrátu příjmů nebo výnosů, ii) ztrátu obchodních příležitostí, iii) ztrátu zisku nebo smluv, iv) ztrátu předpokládaných úspor, v) ztrátu údajů, vi) ztrátu dobrého jména, vii) zbytečně stráveného času managementu nebo zaměstnanců a viii) za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu jakkoli vzniklou a bez ohledu na to, či byla způsobena přečinem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, dokonce i když se dala předvídat.
 • To neovlivňuje naši zodpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti ani naši zodpovědnost za podvodné zkreslení nebo zkreslení zásadní záležitosti, ani jinou zodpovědnost, kterou není možné vyloučit nebo omezit podle platných zákonů.

Nezaručujeme, že funkce obsažené na těchto webových stránkách budou nepřerušované nebo bezchybné, že chyby budou opraveny ani že tyto webové stránky nebo server, který umožňuje jejich fungování, neobsahuje viry nebo chyby.

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví k těmto webovým stránkám a na nich zveřejněných materiálech včetně, kromě jiného, všech dokumentů, souborů, textů, obrázků, kanálů RSS, zvukových souborů, podcastů, videosouborů, kurzů ve formátu flash, grafických prvků, zařízení a kódů, které se na nich nacházejí a na všeobecný „vzhled a dojem “ těchto webových stránek vlastní společnost AstraZeneca UK Limited, její přidružené společnosti nebo naši externí partneři. Tato díla jsou chráněna zákony o autorských právech a dohodami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Z těchto webových stránek můžete vytvořit jednu kopii a tisknout výpisy nebo dokumenty (kromě obsahu, který je označen jako majetek třetích stran) na nekomerční použití za předpokladu, že každá taková kopie či tištěný dokument bude obsahovat všechny oznámení o autorských právech nebo jiné oznámení o vlastnictví a všechna právní upozornění, která se v nich nachází. Žádné názvy, loga ani ochranné známky společnosti AstraZeneca se nesmí používat ani reprodukovat bez našeho předchozího písemného souhlasu. Naše autorství (stejně jako autorství našich identifikovaných přispěvatelů) materiálů na našich stránkách musí být vždy uvedeno.

Kromě konkrétních výše uvedených případů je reprodukování části nebo celého obsahu těchto webových stránek v jakékoli podobě, včetně použití v rámci vytvoření jakéhokoli odvozeného díla založeného na těchto webových stránkách a/nebo jejich obsahu, začlenění do jiných webových stránek, elektronických vyhledávacích systémů nebo publikací zakázané. Nesmíte používat žádné grafy, ilustrace, fotografie, obrazové nebo zvukové sekvence ani žádné grafické prvky odděleně od doprovodného textu. Do jiných webových stránek se nesmí bez našeho předchozího písemného souhlasu vkládat žádná propojení na tyto webové stránky.

Nemůžeme ručit za to, zda máte právo používat obsah třetích stran, který je k dispozici na těchto webových stránkách, a před použitím nebo stažením musíte získat souhlas od třetí strany. Obsah, který je chráněn autorskými právy, se nesmí měnit a jakékoli určení autorství nebo oznámení o autorských právech zobrazené na daném obsahu se může měnit bez získání příslušných souhlasů.

S výjimkou omezeného povolení uvedeného výše se nic na těchto webových stránkách nemá vykládat jako udělení jakéhokoli jiného práva nebo licence.

Všechny názvy produktů na těchto webových stránkách představují ochranné známky společnosti AstraZeneca UK Limited nebo jejích přidružených společností, kromě známek, u kterých je uvedeno, že je vlastní jiné společnosti a že všechny práva jsou vyhrazena.

Právo používat informace poskytnuté uživatelem 

V případě, že na tyto webové stránky umístíte jakýkoli materiál (včetně, kromě jiného, osobních informací, know-how, komentářů, nápadů, otázek, technik, abstraktů a pod.), souhlasíte i), že tento materiál není důvěrný ii), není předmětem ochrany průmyslového vlastnictví a iii) že nám udělujete neodvolatelnou celosvětovou bezplatnou nevýhradní licenci na používání, zveřejňování, kopírování, upravování, přizpůsobování, veřejné prezentování a překládání veškerého tohoto materiálu nebo jeho části k jakémukoli účelu bez omezení. Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení a bez předchozího upozornění odstranit nebo smazat jakýkoli materiál, který umístíte na tyto webové stránky. Máme též právo odslepit vaši identitu jakékoli třetí straně, která bude tvrdit, že zveřejněním nebo nahráním jakéhokoli materiálu na našich webových stranách porušujete její práva duševního vlastnictví nebo právo na soukromí. Všechny informace o Vás zpracováváme v souladu s naší Politikou na ochranu osobních údajů.

Viry, hacking a jiné trestné činy

Nesmíte zneužívat naše webové stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který zlomyslný nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k našim webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše webové stránky uložené, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k našim stránkám. Nesmíte útočit na naše stránky formou útoku typu DoS nebo útoku typu DDoS.

Porušením tohoto ustanovení byste spáchal(a) trestný čin podle zákona o zneužívání počítačů (Computer Misuse Act) z roku 1990. Každé takové porušení nahlásíme příslušným orgánům pro prosazování práva a budeme spolupracovat s těmito orgány tak, že jim poskytneme vaši totožnost. V případě takového porušení bude Vaše právo na používání našich webových stránek okamžitě ukončeno.

Nejsme zodpovědní za žádné ztráty nebo škody způsobené útokem DDoS, viry ani jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou infikovat Vaše počítačové vybavení, počítačové programy, údaje nebo jiné vlastnické materiály v důsledku Vašeho používání našich webových stránek nebo stažení jakéhokoli materiálu zveřejněného na nich nebo na jakékoli webové stránce, na kterou se na nich odkazuje. V souladu se správnou počítačovou praxí se doporučuje kontrolovat všechny materiály nebo obsah přístupný nebo stažený z těchto webových stránek pomocí komerčně dostupného a aktuálního antivirového programu.

Naše webové stránky se nesmí integrovat do rámu na žádných jiných stránkách. Vyhrazujeme si právo odvolat povolení na vytváření propojení bez předchozího upozornění. Webová stránka, ze které vytváříte propojení, musí v každém případě splňovat podmínky tohoto právního oznámení.

Webové stránky a obsah třetích stran

Tyto webové stránky mohou zahrnovat části, které jsou majetkem třetích stran (např. články, knihovny obrázků, datové informační kanály nebo abstrakty) a též hypertextová propojení na webové stránky třetích stran. Tato propojení a obsah třetích stran poskytujeme našim uživatelům jako bezplatnou službu. Propojení jsou uvedena pouze pro vaši informaci. Nemáme kontrolu nad žádnými webovými stránkami ani obsahem třetích stran, na které se odkazuje, vytváří se přístup nebo který je uveden na našich webových stránkách, a proto neschvalujeme, nepodporujeme, nedoporučujeme ani jinak nepřijímáme žádnou zodpovědnost za tyto webové stránky nebo obsah třetích stran ani za dostupnost těchto webových stránek. Zvlášť nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z obvinění, že obsah třetích stran (ať už zveřejněný na těchto nebo jiných webových)