Съобщаване за Нежелано събитие: Уведомление за защита на лични данни за лица под 16г.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме „АстраЗенека България” ЕООД, с адрес: бул. “Драган Цанков” № 36, етаж 8, офис 801, София, България (Ние се наричаме “АстраЗенека”, “Ние”, “Нас”, “Нашето”) и сме получател на всякаква информация, която може да ни изпратите чрез попълване на формата на нашия уебсайт и изпращане на съобщението.

Можем периодично да променяме това Уведомление за защита на лични данни. Затова Ви молим да проверявате това Уведомление за защита на лични данни от време на време, за да сте запознати с най-актуалната версия, която ще е приложима за Вашите лични данни. Ние ще Ви информираме, разбира се, за всякакви промени, при наличие на подобно задължение от Наша страна.

Въпреки възможността лично да съобщите за Нежелано събитие, ако сте лице под 16г. Ви съветваме, при възможност, да обсъдите симптомите си и страничния/те ефект/и, който/които сте изпитали или имате съмнения за поява на такъв/такива, причинени от наши лейарствени продукти, с родителите /настойниците си или с Вашия лекар, които могат да съобщят за Нежеланото събитие от Ваше име. Молим Ви затова, тъй като понякога информацията, която възрастен (особено лекар) може да предостави, може да съдържа полезни изводи и аргументи, които Вие като млад човек може да не разберете правилно или да изтълкувате по грешен начин. Освен това, съобщаването от Вас означава, че може да разкриете информация за себе си (лични данни) и част от тази информация може да е много специална или чувствителна, защото е свързана с Вашето здравословно състояние. Ние оценяваме възможността да получаваме информация от първа ръка от нашите млади пациенти, но също така сме загрижени и за Вашите лични данни, които желаем да бъдат защитени. С настоящото Уведомление за защита на лични данни искаме да Ви обясним какви лични данни можем да събираме за Вас и какво можем да правим с тях, ако изберете лично да съобщите за Нежелано събитие.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Като част от попълването на Нашата онлайн форма, Ние може да съберем следните лични данни за Вас:

 • Вашето име;
 • Вашият адрес, телефонен номер, имейл адрес;
 • Вашата дата на раждане;
 • Дали сте момче или момиче;
 • Вашето описание относно как Нашето лекарство, което ползвате, Ви кара да се чувствате. Наричаме това страничен/ни ефект/и, който/които сте изпитали, когато сте започнали да употребявате лекарството и колко време сте изпитвали страничните ефекти;
 • Вашето описание на лекарството на АстраЗенека (неговото наименование, цвят, форма, други детайли), което сте употребявали, защо сте го употребявали, какво количество от лекарството и колко често сте приемали, кога започнахте и за колко време сте приемали лекарството;
 • Всякаква друга информация, която решите да споделите с Нас.

Затова някои от описанията, които ще ни предоставите във връзка с Вашето съобщение, могат да съдържат информация за Вашето здравословно състояние и тази информация се нарича специални или чувствителни лични данни, свързани с Вас.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Информацията, която ни предоставяте ни е необходима във връзка със спазването на определени закони. Тези закони трябва да осигурят, че Нашите лекарства са с добро качество и са безопасни за употреба от хора. В изпълнение на тези закони, ние сме задължени да докладваме за странични ефекти, които могат да са свързани с употребата на Наши лекарства. Като част от предоставянето от Вас на тази информация, Ние можем да се свържем с Вас, ако ни е необходима повече информация за Вашето съобщение или за да Ви дадем обратна връзка, ако сте поискали такава. Затова, ако не ни предоставите Вашите лични данни, няма да можем да проследим Нежеланото събитие, за което сте съобщили, или да Ви дадем обратна връзка.

В някои случаи можем да използваме информацията, която сте ни предоставили, за да защитим Наши интереси (легитимни интереси), свързани с Нашите лекарства, ако се наложи да ги защитаваме в съдебно производство.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние не съхраняваме Вашите данни неограничено време. АстраЗенека съхранява Вашите лични данни съгласно местното законодателство и съгласно Нашите правила за съхранение на данни, които сме описали тук: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Ще съхраняваме Вашите данни, доколкото е необходимо, за да изпълним Нашите правни задължения или за да упражним Наши претенции. Когато Вашите лични данни престанат да бъдат необходими за тези цели, те ще бъдат надлежно заличени. Това може да означава, че Вашите лични данни се съхраняват от АстраЗенека за определен брой години в зависимост от целта и необходимостта данните да бъдат използвани от Нас.

КОЙ МОЖЕ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ?

Във връзка с причините, които изброихме в настоящото Уведомление, Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с местни и/или чуждестранни регулаторни органи и други дружества от групата на АстраЗенека. Можем също така да споделяме Вашите лични данни с определени други лица като консултанти, които да проверяват дали надлежно изпълняваме нашите задължения; или с държавни органи, адвокати и други лица, на които трябва да предоставим личните Ви данни, за да спазим правни изисквания или в случай на правна претенция (която може да се упражни пред съд); или с купувача на АстраЗенека, ако решим да продадем или да установим сътрудничество за целия или част от Нашия бизнес.

Въпреки това, ако Вашите лични данни се съхраняват от АстраЗенека, личните данни, които Ви идентифицират като пациент, ще могат да бъдат достъпни за екипа на АстраЗенека за защита на пациенти, който се намира в държавата, в която живеете, и на малък брой технически специалисти, които осигуряват обща поддръжка на компютърните системи, в които АстраЗенека съхранява личните данни. АстраЗенека ще премахне всякакви идентификатори на пациенти (като Вашето име или адрес), преди използването или споделянето на данните на местния екип за защита на данните или системните администратори. Ние пак ще можем да споделяме Вашите данни, но другото лице няма да знае, че тези данни са свързани с Вас. Информацията, важна за извършване на медицинска оценка на съобщението, като възраст и пол, може да бъде предоставена на правителствени или държавни органи за изпълнение на Наши правни задължения.

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР:

Дружествата на АстраЗенека и другите лица, на които можем да предоставим Вашите данни, могат да се намират навсякъде по света, което може да включва държави, които може да не предоставят същите правни защитни механизми за лични данни, каквито съществуват във Вашата държава. АстраЗенека ще спазва местните изисквания за защита на лични данни и вътрешния общ стандарт за защита на лични данни при прехвърляне на Вашите данни. АстраЗенека ще прилага необходимите защитни механизми, които се изискват по закон във Вашата държава при прехвърляне на данни. Когато прехвърляме данните Ви в друга държава, Ние ще споделяме личните Ви данни единствено, ако другото лице се нуждае от данните, за извършване на работата си и съгласно контролните механизми, описани в Задължителните фирмени правила на АстраЗенека (които може да намерите тук) или Европейските стандартни договорни клаузи). Ще имате право при поискване от Ваша страна да получите копие от Задължителните фирмени правила на АстраЗенека и/или Европейските стандартни договорни клаузи като се свържете с АстраЗенека на следния адрес privacy@astrazeneca.com.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме информация за Вас на компютър. Съществуват строги контролни механизми затова кой може да вижда Вашите данни. Разполагаме също така и с надеждни правила за неприкосновеност и сигурност на личните данни на място, за да осигурим, доколкото е разумно възможно, сигурността и интегритета на цялата Наша информация, включително Вашите лични данни.

Повече информация затова как АстраЗенека изпълнява задълженията си за защита на лични данни може да намерите в Нашия вътрешен общ стандарт за защита на лични данни

ИМАТЕ ПРАВА

Вие и/или Вашия родител/настойник ще може да се свържете с АстраЗенека тук: www.astrazenecapersonaldataretention.com по всяко време, за да поискате

 • достъп до Вашите лични данни;
 • коригиране на всякакви грешки или за да поискате изтриване на такива грешки;
 • да поискате да ограничим използването на данните;
 • да възразите за определено използване на Вашите лични данни.

Ако подобно искане би довело до нарушение на задълженията на АстраЗенека или на нейните свързани дружества съгласно приложимите закони, регулации или кодекси за поведение, то АстраЗенека може да не изпълни Вашето искане, но Вие все пак ще можете да поискате да ограничим използването на Вашите лични данни за в бъдеще.

АстраЗенека е назначила Длъжностно лице по защита на лични данни и то отговаря за съблюдаването от страна на АстраЗенека на задълженията й относно личните данни и с което лице може да се свържете на privacy@astrazeneca.com или да се свържете с Главното длъжностно лице по защита на данните, АстраЗенека, Академи Хаус, 136 Хилс Роад, Кеймбридж CB2 8PA, Англия при въпроси във връзка с Вашите лични данни. Ако обработването на Вашите лични данни от АстраЗенека се регулира от европейското законодателство (например, ако живеете в някоя от държавите-членки на Европейския съюз), може също така да подадете жалба до Надзорен орган за защита на лични данни в държавата, в която живеете. Може да намерите наименованието и детайлите за контакт на съответния Надзорен орган на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Последната актуализация е от януари 2018 г.